Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Rz 15/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-20

, [...] października 2006 r. o wznowienie postępowań z art. 145 § 1 pkt 5 kpa dotyczących trzech chorób zawodowych z pozycji 7, 15, 16 załącznika nr 1 rozporządzenia Rady...
decyzji Miejskiego Inspektora Sanitarnego dla Miasta [...] i Powiatu [...] z dnia [...] maja 2001 r. ([...]) stwierdzającej brak podstaw do uznania choroby zawodowej...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-29

Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę. Sąd Rejonowy w T. IV Wydział Pracy postanowieniem z dnia [...] r. sygn. akt...
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w T. Pozew L.L. dotyczył kwestionowania orzeczeń lekarskich dotyczących choroby zawodowej - orzeczenia nr [...] o braku podstaw do rozpoznania...

IV SAB/Wr 34/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-26

. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. W dniu 7 listopada 2007 r. J...
. D., dalej: skarżący, zgłosił w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w W. podejrzenie choroby zawodowej - choroby wywołanej działaniem promieniowania jonizującego...

IV SAB/Gl 45/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-08

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej 1) zobowiązuje [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. do wydania decyzji...
w sprawie choroby zawodowej w terminie 30 dni; 2) nie stwierdza, że bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Postanowieniem z dnia [...]r...

II SAB/Bk 15/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-05

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie uzupełnienia niekompletnego materiału dowodowego w sprawie chorób zawodowych oddala skargę Skarga...
. (powoływany dalej jako: 'Skarżący') zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. (dalej też: 'PPIS w B.') ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej w postaci...

III SAB/Łd 16/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-03-16

16 marca 2022 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na bezczynność A w sprawie przeprowadzenia badań w kierunku stwierdzenia choroby zawodowej postanawia...
w kierunku stwierdzenia choroby zawodowej., Skarżący wniósł o: stwierdzenie bezczynności organu, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. i niezałatwienie...

III SAB/Gl 300/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-15

Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Pismem z 21 października 2019r. skarżący A. L. wywiódł skargę na bezczynność Śląskiego Państwowego...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej, w której zarzucił organowi przewlekłość postępowania w tym przedmiocie., W skardze...

III SAB/Gl 255/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-22

Sanitarnego w C. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz, że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
tego organu w załatwieniu wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej chorobę zawodową jej zmarłego ojca L. W.., Skarżąca zarzucając organowi niezałatwienie sprawy w terminie...

IV SAB/Gl 1/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-14

niejawnym sprawy ze skargi A.J. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a umorzyć...
Sanitarnego w R. w przedmiocie choroby zawodowej., W piśmie z dnia 30 stycznia 2012r. skarżąca wskazała, iż wobec wydania przez organ decyzji w sprawie stwierdzenia choroby...

IV SAB/Wr 72/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-05

. w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie dotyczącej stwierdzenia choroby zawodowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Art. 3 § 2 ustawy z dnia 30...
stwierdzającego istnienie lub nie choroby zawodowej nie należy do kognicji sądu administracyjnego. Orzeczenia lekarskie nie należą do żadnej z wymienionych wyżej...
1   Następne >   +2   +5   +10   60