Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 2090/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

sprawie skarżąca powzięła wiadomość o wypadku,, 5) art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z którym, za wypadek (przy pracy) uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

I OZ 1320/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

.). W tym kontekście należy zatem zauważyć, że opisana podstawa umorzenia odnosi się do okoliczności z zakresu ubezpieczeń społecznych czy dotyczących chorób zawodowych...
o pożyczkach i kredytach studenckich staje się sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych czy dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

społecznej, z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej [...] osiąga miesięczny dochód wysokości 200 zł. Wnioskodawczyni oświadczyła, że ze względu na choroby...
zawodowe często nie może pracować, jest zadłużona z tytułu czynszu za lokal użytkowy i mieszkanie na kwotę 4 tysiące złotych. Skarżąca nie wykazała innego majątku oprócz...

II SA/Rz 171/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-08

'zaliczkę rentową w kwocie 447 + obiady za 10 zł = 457 zł' i nie ma pieniędzy na leki, leczenie i rehabilitację choroby zawodowej. Zarzut ten nie znajduje potwierdzenia...
, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo...

II SA/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym...

II SA/Wa 1416/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz...

III SA/Kr 1053/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-20

chorób zawodowych) - zasadniczo nie ma więc hierarchii środków dowodowych. Ponadto, jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych niedopuszczalna jest odmowa...
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół...

I OSK 1364/17 - Wyrok NSA z 2019-03-26

się w szeroko pojmowanym pojęciu instytucji z zakresu pomocy społecznej, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych i świadczeń rehabilitacyjnych., Na taki charakter natury socjalnej ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, zwłaszcza w zakresie...

III SAB/Lu 15/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

o ocenę dorobku zawodowego było spowodowane długotrwałą chorobą opiekuna stażu, czego skutkiem było złożenie sprawozdania z realizacji stażu bez jego akceptacji. Podniosła...
w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego oddala skargę. Pismem z dnia [...] marca 2005r. nr [...] dyrektor Gimnazjum nr [...] im. H. S. w L. odmówił skarżącej A. C...

II SA/Ol 493/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-23

z zakresu zdrowia publicznego, w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, przez m.in. prowadzenie działalności zapobiegawczej...
chorób, uczuleń i innych dolegliwości lub objawów, które występują u dziecka, i mają znaczenie dla osób sprawujących nad nim opiekę, a nie informacje o odbytych...
1   Następne >   +2   +5   +10   32