Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 1293/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-10

podstaw do rozpoznania choroby zawodowej - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę; K. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na orzeczenie...
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z [...] listopada 2017 r., stanowiące uzupełnienie orzeczenia lekarskiego nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej...

I OSK 568/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm., zwaną dalej ustawą wypadkową) do rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem...
przy pracy lub chorobą zawodową od dnia 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie ogólne zasady zawieszania prawa do rent lub zmniejszania ich wysokości w związku z osiąganiem...

VII SA/Wa 1829/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
(Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm., zwaną dalej ustawą wypadkową) do rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową od dnia 1...

VII SA/Wa 403/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr. 199, poz. 1673, z późn. zm.) do rent z tytułu niezdolności...
do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, od dnia 1 stycznia 2003r. mają zastosowanie ogólne zasady zawieszania prawa do rent lub zmniejszania...

III SA/Kr 1613/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-21

w związku z chorobą zawodową postanawia: skargę odrzucić. Orzeczeniem Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 17 września 2012 r. stwierdzono brak niezdolności do pracy w związku...
z chorobą zawodową skarżącego M. R., W dniu 29 października 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C w odpowiedzi na skargę wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na brak...

II SA/Bk 341/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-05-24

odszkodowania z tytułu rolniczej choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę , L. K. wywiódł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego...
mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu rolniczej choroby zawodowej powstałej dnia [...] marca 2012 r. Decyzja ta została wydana na podstawie przepisów ustawy...

II SO/Rz 1/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-03-06

Inspektora Sanitarnego, z dnia [...] stycznia 2009 r. znak [...], wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzania choroby zawodowej, - postanawia - 1) umorzyć postępowanie...
[...] stycznia 2009 r. o nr [...]. Wymienioną decyzją organ inspekcji sanitarnej odmówił stwierdzenia choroby zawodowej u skarżącej K. Z. Wniosek o prawo pomocy został...

III SA/Lu 988/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku C. K. w przedmiocie ustalenia związku całkowitej niezdolności do pracy z chorobą zawodową postanawia: odrzucić skargę. Zgodnie z art. 3 § 1...
niezdolności do pracy z chorobą zawodową'. We wniosku skarżący odniósł się do decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...] o odmowie...

II SPP/Bd 25/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-25

w sprawie ze skargi G. M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wyjaśnił, że przedmiot niniejszej sprawy dotyczy choroby zawodowej, a więc przedmiot tej sprawy mieści się w zakresie ustawowego...

III OSK 1536/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-14

z tytułu choroby zawodowej., Skarżący pismem z 12 lutego 2021 r. wniósł do Komendanta Wojewódzkiego [...] ponaglenie w trybie art. 37 k.p.a., Następnie pismem z 29 stycznia...
z 7 grudnia 2020 r. zwrócił się do KMP o wszczęcie postępowania odszkodowawczego w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej. Kwestie zasad oraz trybu przyznawania...
1   Następne >   +2   +5   +10   33