Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wr 2616/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

. do [...]r., przedkładając w celu potwierdzenia tego faktu, dokumenty stwierdzające chorobę zawodową u innej pracownicy zatrudnionej w spółdzielni pracy na takim samym stanowisku...
w tej Spółdzielni. Przedłożone przez skarżącą dokumenty, tj. karta wypisowa z Kliniki Chorób Zawodowych z dnia [...]r., decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r...

II SA/Wa 2584/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-07

ponad 36 lat. W wyniku przyznania mu renty z tytułu choroby zawodowej przyznane ww. decyzją z dnia [...] października 1999 r. świadczenie przedemerytalne zostało mu odebrane...
z dnia 19 października 1999 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. poinformował Powiatowy Urząd Pracy w R., iż R. J. pobiera rentę z tytułu choroby zawodowej...

II SA/Wr 1855/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

. Po zawiadomieniu przez ZUS o nabyciu przez wnioskodawcę prawa do renty z tytułu choroby zawodowej zasadnie organ I instancji uznał, że w chwili rejestracji wnioskodawca...
do świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu częściowej niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej uzyskał na okres od dnia [...]roku do dnia...

II SA/Kr 2520/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-10

decyzją z dnia [...].2003r. przyznał J. J. rentę z tytułu choroby zawodowej od dnia [...].2002r. do [...].2004r., W związku z powyższym, skoro okazało się, że orzeczenie...

II SA/Gd 1842/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-24

i ich rodzin, o ubezpieczeniu społecznym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawodawca jednak nie zalicza tych okresów do okresów...
),o ubezpieczeniu społecznym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych., Cytowany przepis jednoznacznie traktuje wskazane w nim okresy pracy...

II SA/Ka 3497/01 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-05

. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz.144 ze zm.) i art.104 k.p.a., odmówił przyznania M. B. świadczenia z tytułu wypadku...
. Od wspomnianej daty brak jest przepisu zawierającego odesłanie do przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w razie wypadku podczas...

II SA/Sz 211/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

J. S.-B. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi T. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie choroby...
zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek Wyrokiem z dnia 21 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę T.J. na decyzję Wojewody z dnia [...] r...

I OSK 1819/16 - Wyrok NSA z 2017-06-08

w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym',, 4) ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem...
przy pracy i chorób zawodowych). Tak więc jednym z rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie emerytalne. Z akt sprawy administracyjnej wynika, że M. R. z tytułu sprawowania...

II SA/Sz 1346/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Błędnie zatem...
) ubezpieczenia rentowe;, 3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym',, 4) ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób...

III SA/Kr 1608/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

, iż nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, między innymi strony skarżące w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   37