Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III ZP 12/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-27

Jeżeli pracownik zakończył zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym był narażony na powstanie choroby zawodowej, lecz w czasie stwierdzenia stałego...
i art. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ przysługuje od Zakładu...

I OSK 1398/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) definiuje natomiast wypadek przy pracy. Zatem...
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek, zgodnie z powyższa ustawą, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć...

III ZP 45/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-04-17

z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ - dopuszczalne jest stosowanie art. 358[1...
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 5 Kc przez przyjęcie, że ZUS prawidłowo ustalił wysokość...

III SA/Kr 1118/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-09

i chorób zawodowych. Za wypadek, zgodnie z powyższa ustawą, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku...
, nie wyklucza dochodzenia przez pracowników uprawnień z tytułu choroby zawodowej., Szpital [...] wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Krakowie...

II SA/Lu 1662/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-04-26

Orzeczenie stwierdzające u pracownika chorobę zawodową nie jest wystarczającą podstawą do przeniesienia mianowanego urzędnika państwowego na inne stanowisko w trybie art...
sanitarnego w L. z 10 lutego 1999 r. stwierdzającą u Ewy M. chorobę zawodową w postaci 'przewlekłego zapalenia pochewek ściągnistych prostownika krótkiego oraz odwodziciela...

I OSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

nadgarstka jest zaś uznawany za przewlekłą chorobę zawodową na gruncie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...
, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. z 2002...

III SAB/Kr 72/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-29

niezałatwienia wniosku o uznanie choroby WZW typu C za chorobę zawodową postanawia: odrzucić skargę I., Pismem z dnia 31 grudnia 2017 r. K. J., powołując się na ustawę z dnia...
w przedmiocie uznania lub odmowy uznania stwierdzonego wirusowego zapalenia wątroby typu C jako choroby zawodowej., Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr [...] Komendant...

I OSK 3274/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-09

choroby zawodowej., W zaskarżonym postanowieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący 7 czerwca 2017 r., powołując się na art. 33 pkt 2 lit c) ustawy o świadczeniach...
się do Komendanta Miejskiego Policji w [...] z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania lub/i odmowy przyznania odszkodowania z tytułu choroby zawodowej...

I OSK 1558/15 - Wyrok NSA z 2017-04-04

z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322). W sprawie nie zachodzą...
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;, 3) art. 234 § 1 K.p., poprzez jego błędne zastosowanie, gdyż przepis...

IV SA/Po 919/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-02

2007 r. nakazał 'A' sp. z o.o. w S. (dalej Spółka bądź 'A'):, 1. poinformować w sposób udokumentowany o istniejącym na stanowiskach pracy ryzyku zawodowym;, 2. przydzielić...
higieny. Higiena to dział medycyny, zajmujący się warunkami polepszenia zdrowotności jednostek i społeczeństw, środkami zapobiegającymi chorobom oraz badający wpływ na zdrowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100