Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Łd 270/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-06

z powodu choroby zawodowej potwierdzonej przez lekarzy specjalistów. Do wniosku skarżący załączył kserokopię zaświadczenia lekarskiego z dnia 14 lutego 2007r., kserokopię...
, o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF skarżący wskazał, iż przyczyną uchybienia terminu była choroba zawodowa. Z załączonej...

IV SA/Po 328/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
cieląt nie stwierdzono objawów klinicznych chorób zakaźnych. Przesyłce towarzyszyło świadectwo zdrowia w handlu. Jednak w związku z występowaniem choroby zakaźnej...

IV SA/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
[...] W świadectwie zdrowia cieląt była informacja dotycząca szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka. Pobrano 130 prób krwi i wysłano do badań laboratoryjnych w kierunku...

II SA/Sz 55/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-18

. O. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt I uchyla zaskarżoną decyzję, II stwierdza, że zaskarżona...
, 9, 12, 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm), a nadto...

II SA/Ke 784/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-11

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r...

II OZ 621/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

przywrócenia terminu do dokonania czynności przez pełnomocnika skarżącego w żadnym razie nie może usprawiedliwiać ciężka choroba skarżącego, gdyż to nie on, ale jego pełnomocnik...
w sytuacji spełnienia przez stronę wszystkich przesłanek uwzględnienia wniosku,, - błędne przyjęcie, że ciężka choroba strony nie uzasadnia wniosku o przywrócenie terminu...

IV SA/Wa 242/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

, właściwie przygotowanego i oznakowanego pomieszczenia do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, niewłaściwy stan techniczny niektórych boksów (np. ostro...
przygotowanego i oznakowanego pomieszczenia do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, brak wybiegów, niewłaściwy stan techniczny i higieniczny...

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...
czystości i porządku w gminach, który to przepis odnosi się do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

był chory. Jako dowód pełnomocnik przesłał kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem historii choroby w którym to zaświadczeniu są określone jego wizyty u lekarza...
w rozprawie przed Sądem w N. (18 marca 2008 r.) - jego stan znacznie się pogorszył przez co musiał pozostać w domu, nie mogąc wykonywać jakichkolwiek czynności zawodowych...

II SA/Lu 604/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-11

. , a w okresie od 17 do 19 czerwca 2008 r. pełnomocnik skarżącej był chory i nie mógł wykonywać czynności zawodowych, co wynika ze wskazania lekarskiego na zaświadczeniu dołączonym...
usprawiedliwienie dla uchybionego terminu (który znany był stronie odpowiednio wcześnie), powodującej niezdolność do pracy choroby pełnomocnika. Choroba ta trwała od 17...
1   Następne >   +2   +5   8