Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 2885/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-29

z dnia 5 lipca 1901 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia choroby zawodowej oddala skargę. Powiatowy Inspektor Sanitarny dla miasta [...] działając na podstawie § 10 ust. 1...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 ze zm.) i orzeczenia lekarskiego Wojewódzkiego Ośrodka...

II OZ 1329/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Niniejsza sprawa nie dotyczy oczywiście choroby zawodowej ani świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczna...
) p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób...

SA/Rz 796/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-06

Sprawa ze skargi Z. S.A. w R. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia [...].04.2003 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny celem przymuszenia -postanawia- 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 20 zł /dwadzieścia złotych/.

II SA/Wr 1665/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-17

Sprawa ze skargi J. P. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. - Oddział Zamiejscowy w J. G. z dnia [...], [...] w przedmiocie nałożenia grzywny, w celu przymuszenia wykonania obowiązku, I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. Ś. z dnia [...], Nr [...], II. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 10 zł (dziesięć złotych) tytułem kosztów pos...

II SA/Wr 1116/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi Spółdzielni A w K. G. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia 16 kwietnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązków na skutek cofnięcia skargi postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; II. zwrócić stronie skarżącej 5 złotych (słownie: pięć złotych) tytułem połowy uiszczonego wpisu sądowego.

II SA/Bd 1305/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-17

Skarga kasacyjna M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia [...] grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Bd 1305/17 wydanego w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora [...] w B. z dnia [...] września 2017 r., nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Byd...

II SA/Bd 1306/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-25

Skarga kasacyjna M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Bd 1306/17 wydanego w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] września 2017 r., nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgo...

II SA/Wr 329/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w S. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie...
. 161 ze zm.), nałożył na Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc grzywnę w wysokości 500 zł. Wezwał do wykonania obowiązku - doprowadzenie jakości...

II SA/Wr 328/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w S. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny...
, poz. 16 ze zm.), nałożył na Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w S. grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych) w celu przymuszenia...

II OZ 278/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

lit. c P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe postępowanie w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń...
. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 947). Zgodnie z art. 1 tej ustawy określa ona m.in. uprawnienia i obowiązki...
1   Następne >   +2   +5   8