Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 86/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-10

J. G. na przewlekłość postępowania P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej...
postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej., W uzasadnieniu wskazał, że w dniu [...].06.2015r. złożył wniosek do Państwowego Powiatowego...

III SAB/Gl 6/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-18

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej 1. zobowiązuje organ do wydania decyzji w terminie 1 miesiąca...
Inspektora Sanitarnego w Katowicach postępowania w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy...

II OSK 303/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Medycyny Pracy w Białymstoku w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej postanawia uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę...
Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle...

IV SAB/Wr 145/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

postępowania D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. stwierdza, że organ odwoławczy - D...
administracyjne w sprawie choroby zawodowej zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2012 r. a swój epilog miało dopiero w dniu 23 maja 2017 r. i zakończyło się wydaniem...

IV SAB/Gl 156/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Pismem datowanym na dzień 25 października 2016 r. B. W. wniosła skargę...
') w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej u jej zmarłej matki A. J.. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

IV SAB/Wr 62/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-29

choroby zawodowej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. Skarżąca K. Cz. złożyła w niniejszej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
, że jest to jej drugie odwołanie od decyzji dotyczącej choroby zawodowej oraz, że już przy pierwszym rozpoznaniu sprawy nie wyjaśniono jej zastrzeżeń w sprawie. Podała...

II OSK 3017/17 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. II OSK 3017/17, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 6 lipca 2017 r. Wojewódzki...
w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, B.W. wniosła skargę do Wojewódzkiego...

IV SAB/Wr 73/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-05

postępowania prowadzonego przez D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę. Skarżący...
2012 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez ten organ w sprawie choroby zawodowej - zatrucia ostre albo przewlekłe lub jego następstwa wywołane...

II OSK 737/18 - Wyrok NSA z 2018-07-10

postępowania Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, I. stwierdził, że organ...

III SAB/Gl 301/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-08

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Pismem z [...] r. D. G. (dalej: skarżąca...
stwierdzenia u niej choroby zawodowej., Postępowanie w sprawie, której dotyczyła skarga, zostało zakończone ostateczną decyzją organu odwoławczego z [...] r. nr [...]. W decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16