Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 185/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-31

. wnioskodawczyni oświadczyła, iż ma 81 lat, z uwagi na stan zdrowia ma orzeczono II grupę inwalidzką i III grupę ze względu na chorobę zawodową, jej dochód netto wynosi 2.624, 79 zł...
wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika i uwzględniając okoliczności przedstawione we wniosku uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie skarżącej prawa pomocy...

I OZ 71/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

pomocy i opieki społecznej,, b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,, f) z zakresu...

VI SA/Wa 927/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

nie uczestniczył w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzanym przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, w pierwszym terminie (7 lutego 2018 r.) z uwagi na chorobę...
., nr [...] , orzekającą o zastosowaniu wobec A. G. (rzeczoznawcy majątkowemu) kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych na okres 6 miesięcy, utrzymał w mocy ww...

VI SA/Wa 831/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

w postaci zawieszenia licencji zawodowej na okres trzech miesięcy oddala skargę Minister Infrastruktury i Rozwoju (dalej Minister) decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., znak...
dyscyplinarnej w postaci pozbawienia licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie, uchylił decyzję z dnia [...] października 2013 r. i orzekł...

I SA/Wa 309/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Komisji świadkami, gdyż na posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w dniu 2 czerwca 2006r. nie stawiła się z powodu choroby, a na to posiedzenie nie stawił...
2006 r. nr [...] w przedmiocie pozbawienia licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami oddala skargę. ISA/WA 309/07, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...

I OSK 553/16 - Wyrok NSA z 2018-01-09

zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że była chora w dniach od 15 do 22 maja 2015 r. na ostry nieżyt gardła; zaświadczenie wystawił specjalista chorób wewnętrznych...
sprawy w terminie była choroba, na dowód czego pełnomocnik przedłożyła zaświadczenie lekarskie specjalisty chorób wewnętrznych kardiologa A. J. z 15 maja 2015 r., K.Z....

I SA/Wa 1364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

wystawił specjalista chorób wewnętrznych kardiolog., Minister Skarbu Państwa przytoczył treść art. 58 § 1 i § 2 kpa i wyjaśnił, że organ administracji publicznej...
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie była choroba, na dowód czego pełnomocnik przedłożyła zaświadczenie lekarskie specjalisty chorób wewnętrznych kardiologa A. J. z 15 maja...

I SA/Wa 279/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-14

, że w związku ze skargą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. Minister Infrastruktury wszczął z urzędu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec...
rzeczoznawcy majątkowego J. M. Po przeprowadzeniu przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej postępowania wyjaśniającego, którego przedmiotem było zbadanie, czy rzeczoznawca...

I SA/Wa 230/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08

rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych na okres sześciu miesięcy uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o zastosowaniu...
i Rozwoju Miast zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowań wyjaśniających wobec obu wymienionych rzeczoznawców. Pismem...

I SA/Wa 3035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

licząc na poprawę samopoczucia pozwalającą mu udać się na pocztę wysłać odwołanie, jednakże nie był w stanie wyjść z domu, z powodu obawy o powikłanie jego choroby...
przez stan gorączki (zapalenie zakrzepowe żył głębokich - dowody na to, że choruje na tę chorobę znajdują się -jak podał- w aktach sprawy) oraz ogólne złe samopoczucie i niepokój...
1   Następne >   +2   +5   +10   20