Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 317/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

naruszenie również tajemnicy zawodowej. Zdaniem skarżących naruszono także art. 7 art. 101 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 7 pkt 2 ustawy o BFG w związku z art. 135 ust. 1-2...
skarżących, według których oszacowanie powierzono podmiotowi do tego nieuprawnionemu, a udostępnienie mu danych Banku stanowiło naruszenie tajemnic bankowej i zawodowej...

VI SA/Wa 1306/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

nie przemawiają też okoliczności wskazane przez Stronę tj. choroba, pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego oraz fakt przebywania poza [...] na turnusie rehabilitacyjnym...
zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (art. 44 § 2 K.p.a.). W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2 cytowanego...

VI SA/Wa 2678/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

członkom rady nadzorczej, z uwzględnieniem ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, skutkujące wadliwym przyjęciem, że rada nadzorcza Spółki (w tym R. J...

VI SA/Wa 2679/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

powierzonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, z uwzględnieniem ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, skutkujące wadliwym przyjęciem, że rada nadzorcza Spółki...

VI SA/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Aktualnie w Wojewódzkim Sądzie...
sprawy znajdują się one w pełnych wersjach, które jednak ze względu na obowiązującą tajemnicę bankową i zawodową, o których mowa w art. 320 ust. 1 i nast. ustawy o BFG...

VI SA/Wa 706/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

na gruncie zawodowym, udzielanie pełnomocnictwa W. K. przez J. J. na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek O. S.A. i P. S.A. oraz fakt zaprzestania składania zleceń...
(zarządzanie dużym przedsiębiorstwem), zdrowotną oraz działając w głębokim zaufaniu do tej osoby (z którą łączyły go stosunki zawodowe i koleżeńskie) takich działań nie podjął...

VI SA/Wa 2234/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe...
4-osobowej rodziny. Mąż jest pod stałą opieką lekarską po transplantacji wątroby, z immunologiczną chorobą jelit oraz schorzeniami hematologicznymi, bez przyznanego...

VI SA/Wa 2319/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

interesów, mając przy tym na uwadze najwyższe standardy zawodowe i etyczne. Jednocześnie Osoby Powiązane miały w myśl Regulaminu obowiązek unikać wszelkich sytuacji mogących...
z naruszeniem tajemnicy zawodowej radców prawnych, z której nie został zwolniony przez właściwy organ;, 6. art. 78 § 1 i § 2 KPA, w zw. z art. 8 KPA przez uniemożliwienie...

VI SA/Wa 2743/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które miało wpływ na wynik postępowania, poprzez błędną wykładnię ust. 1...

VI SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową; 4b) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia...
1   Następne >   2