Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA 847/96 - Wyrok NSA z 1997-05-09

postępowania' w sprawach chorób zawodowych, co ma się przejawiać w tym, że 'Komisja i Minister spełniają tę samą rolę co dwustopniowe organy orzecznicze, ich decyzje...
zaś mają ten sam walor prawny co orzeczenie lekarskie', gdyż o chorobie zawodowej przesądza decyzja organu inspekcji sanitarnej. Nietrafność tego wywodu wynika z faktu, że porównano...

II GSK 1376/14 - Wyrok NSA z 2015-07-23

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 Nr 167 poz. 1322), wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek...
przy pracy i chorób zawodowych bowiem zgodnie z art. 29 tej ustawy, wysokość stopy ustala się w oparciu o przynależność płatnika składek do grupy działalności według PKD...

VI SA/Wa 2456/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

art. 29 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322...
października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322), bowiem zgodnie z art. 29 tej ustawy wysokość stopy ustala...

II SA/Ol 173/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

jedynie, że z uwagi na zdiagnozowaną chorobę udzielono jej zwolnienia od wykonywania czynności zawodowych, wskazując, że chora może chodzić. Zatem z przedłożonego...
listopada 2014 r. (poniedziałek) nie mogła świadczyć żadnej pracy z uwagi na chorobę, która rozpoczęła się już podczas pobytu w M. Choroba uniemożliwiła podjęcie...

II SA/Ol 174/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

infekcji od dnia 17 listopada 2014 r. (poniedziałek) nie mogła świadczyć żadnej pracy z uwagi na chorobę, która rozpoczęła się już podczas pobytu w Meksyku. Choroba...
uniemożliwiła podjęcie jakiejkolwiek aktywności zawodowej, w szczególności czynności pisania i czytania i trwała do dnia 21 listopada 2014 r. Do wniosku strona załączyła...

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

znaczna ich liczba z powodu chorób zawodowych będzie musiała przejść na renty inwalidzkie i to dopiero może pogłębić deficyt siły roboczej. , Decyzją z dnia 12 sierpnia...

II SA/Po 578/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-20

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r. o emeryturach i rentach...

II SA/Bd 749/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r...

II SA/Bd 751/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

II SA/Bd 750/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

nieprawidłowe, czy dane, dokumenty fałszywe (por. np. art. 34 ustawy z 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c...
1   Następne >   +2   +5   11