Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OZ 684/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

, że fakt podpisania skargi w dniu 10 lutego 2014 roku nie jest jednoznaczny z tym, że pełnomocnik skarżącej wykonywała czynności zawodowe w czasie choroby. Skarga...
zaświadczenie lekarskie z dnia 10 lutego 2014 r. wskazujące, że w dniach 10-16 lutego 2014 r. adwokat 'nie może wykonywać czynności zawodowych'., Ponadto we wniosku adw. M...

IV SA/Wa 2539/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

pełnomocniku ciąży obowiązek takiego zorganizowania prowadzonej działalności zawodowej, aby jego nieobecność, nawet spowodowana zdarzeniami losowymi, w tym również chorobą...
. A. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], wskazując, iż uchybienie terminu w uiszczeniu wpisu spowodowane było jej chorobą...

IV SA/Wa 1765/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

[...] i [...]. Wspomniane sanatorium oferuje leczenie następujących chorób układu oddechowego: przewlekłe zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz zawodowe choroby płuc...

IV SA/Wa 2703/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

na temat leczenia ciężkich chorób. Opisywanym przez aplikującą zdarzeniom mającym potwierdzać jej prześladowanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił wiarygodności...
nie jest dokładne zdiagnozowanie choroby strony, ale ocena jej zeznań, a dla dokonania takowej informacje zgromadzone w aktach sprawy są całkowicie wystarczające., Rada...

IV SA/Wa 652/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

r. adwokat 'nie może wykonywać czynności zawodowych'., Ponadto we wniosku adw. M. Z. podała, że Sąd dokonał zbyt restrykcyjnej wykładni przepisu art. 83 § 3 ustawy Prawo...
, nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania, że nie mogła w tym czasie podejmować czynności zawodowych, czy sprawować nadzoru nad kancelarią. W orzecznictwie sądów...

V SA/Wa 1169/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

również, że nie była w stanie normalnie wypełniać obowiązków zawodowych w okresie od [...] kwietnia do [...] czerwca 2012r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu rozpoczął swój bieg w chwili, gdy pełnomocnik, po długiej chorobie (zgodnie z załączonym do akt sprawy zaświadczeniem...

IV SAB/Po 81/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-07

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U., poz. 374...

V SA/Wa 2477/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

podniosła, że zapoznanie z aktami sprawy obiektywnie było możliwe dopiero w dniu 20 czerwca 2012r. z uwagi na zaplanowane czynności zawodowe oraz przebytą w okresie od 6...
do 15 czerwca 2012r. chorobę. Jako dowód załączyła zaświadczenie lekarza sądowego na okoliczność przebytej choroby i przebywania na zwolnieniu we wskazanym wyżej okresie...

V SA/Wa 575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

. o cudzoziemcach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż przedstawione zaświadczenia o chorobach nie usprawiedliwiają nieobecności cudzoziemca poza granicami RP...
, gdy do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz dla załatwienia sprawy i pominięto zbadanie z urzędu, iż skarżący był zobowiązany do wykonywania obowiązków zawodowych...

IV SA/Wa 3177/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

zawierających informacje o sytuacji osób wewnętrznie przemieszczonych na [...] oraz zaświadczenia lekarskie dotyczące jej brata potwierdzające rozpoznanie choroby i konieczność...
ten nie uniemożliwia przemieszczenia się na [...]., Odnosząc się natomiast do konieczności sprawowania opieki nad bratem skarżącej, z uwagi na jego chorobę, Rada zwróciła uwagę...
1   Następne >   +2   +5   +10   25