Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Łd 586/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-16

. uniemożliwiającą mu podejmowanie czynności nie tylko zawodowych. Podał, iż chorobą tą było nadciśnienie tętnicze, musiał brać leki i uniemożliwiało mu to poruszanie się poza domem...
skarżący wskazał, iż nie mógł uiścić wpisu w zakreślonym terminie, z powodu nagłej choroby układu krążenia poprzedzonej zapaścią, uniemożliwiającą w okresie od dnia 30...

IV SA/Wa 1176/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-30

[...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Geodety Kraju...
. Nr [...] Główny Geodeta Kraju utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] czerwca 2010 r. o zawieszeniu wykonywania uprawnień zawodowych nr [...] geodecie M. K. do czasu...

II GSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii...
dalej 'skarżącym' na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [..] sierpnia 2010 r., nr [..] w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji...

IV SA/Wa 2057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

., nr [...] w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych postanawia: - przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
. o zawieszeniu wykonywania uprawnień zawodowych geodecie M. K. do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym., Skarżący nie uiścił opłaty sądowej...

II SA/Ol 667/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-04

nie tylko interesu własnego, ale również interesu Skarbu Państwa. Podnosząc, iż nie posiada wystarczających środków na zatrudnienie zawodowego pełnomocnika, wskazała, iż utrzymuje...
się z emerytury i systematycznie ponosi wydatki na leczenie z powodu choroby '[...]'. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi...

II SA/Rz 21/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-22

od zainteresowanego. Wśród przyczyn uzasadniających przywrócenie terminu wymienia się m. in. obłożną chorobę uniemożliwiającą stronie działającej osobiście podjęcie czynności, przerwę...
w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Choroba usprawiedliwia niedotrzymanie terminu tylko wtedy, gdy nastąpiła nagle...

II SA/Rz 184/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-14

skargi została prawidłowo wysłana na adres wskazany przez zawodowego pełnomocnika skarżącej. Z uwagi nieobecność pełnomocnika, w dniu 3 marca 2016 r. przesyłka została...
, ponieważ skarżąca nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej., Skarżąca jako brak winy w uchybieniu terminowi wskazuje na chorobę...

II SA/Sz 224/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-12

zorganizowania prowadzonej działalności zawodowej, aby jego niedyspozycja, spowodowana nawet zdarzeniami losowymi (np. chorobą), nie tamowała terminowego wykonywania...
jak choroba samego pełnomocnika, lub członka jego rodziny, w tym dziecka, nie wykluczają możliwości ustanowienia w sprawie substytuta. W rozpatrywanej sprawie...

I OSK 2493/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm...
i kartograficzne do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic upoważnia się geodetę uprawnionego mgr. inż. W. S. (uprawnienia zawodowe...

II SA/Ol 667/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-14

nie tylko interesu własnego, ale również interesu Skarbu Państwa, nie posiada jednak wystarczających środków na zatrudnienie zawodowego pełnomocnika. Wskazała, że utrzymuje...
się z emerytury w wysokości 2467,69 zł brutto, która po potrąceniach wynosi 1421,62 zł, systematycznie ponosi wydatki na leczenie z powodu choroby krtani i gardła...
1   Następne >   +2   5