Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Sąd...
powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej, nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego'. Z drugiej strony skład Sądu Najwyższego rozważający...

SA/Gd 1655/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-16

dotyczących orzekania w stosunku do żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana o związku ich chorób...
w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego., 2. Sąd powszechny, rozpoznający sprawę o świadczenie...

III SA/Kr 1554/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-14

. Inwalidztwo jest następstwem choroby powstałej w okresie pełnienia zawodowej służby wojskowej jednakże nie pozostaje w związku ze służbą wojskową. Stwierdzone...
lekarskie dzieli się na trzy grupy. Żołnierze zawodowi znajdują się w grupie II - 5 kolumna wykazu chorób stanowiącego zał. nr l do w/w rozporządzenia. Kwalifikacji...

III SA/Gd 10/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-08

z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób...
zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115), jako środka przysługującego w następstwie orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej...

IV SA/Wr 72/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania...
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1515)., W ocenie organu odwoławczego Terenowa Wojskowa...

VIII SA/Wa 507/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wojskowe komisje lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia...
, że w przypadku zdiagnozowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, obejmującej więcej niż jeden poziom międzykręgowy, więcej niż jeden krąg, kandydatów do zawodowej...

II SA/Wa 909/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

i właściwościami wykonywanych obowiązków służbowych. Dodał, że schorzenie, które posiada, jest chorobą zawodową, a zdrowie utracił w związku z pełnioną służbą., Rejonowa Wojskowa...
ze skargi Z. C. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania za niezdolnego do zawodowej służby...

II SA/Wa 782/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

ze zm.) poprzez utrzymanie w mocy orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w zakresie nie uznania stwierdzonej choroby za chorobę zawodową, a także przypisanie...
Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej 1. oddala skargę na rozstrzygnięcie o zdolności...

III SA/Kr 556/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-08-30

z nie używaniem ochraniaczy słuchu, które w wojsku wydano dopiero około 2000 r. i w związku z tym nosi znamiona choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę strona przeciwna...
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową /Dz. U. Nr 83, poz. 760/. W tym zakresie właściwości do stwierdzenia związku ze służbą wojskową...
1   Następne >   +2   +5   +10   44