Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2090/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

sprawie skarżąca powzięła wiadomość o wypadku,, 5) art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z którym, za wypadek (przy pracy) uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

II SA/Po 2612/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-01-28

Skarga A. M. na uchwałę Zarządu Województwa z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia niewonności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w G.W. postanawia : odrzucić skargę /-/T.M. Geremek

II SA/Wa 973/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

niepełnosprawnych. Skarżąca podniosła, że nabawiła się choroby zawodowej - poważnej choroby skóry, wymagającej bardzo częstej pielęgnacji oraz zachowania czystości...
dokumentów:, a. decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej (wyprysk kontaktowy zawodowy) u B. P;, b. informacji z Samodzielnego...

III SA/Kr 1596/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-30

z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków...

III SA/Gd 293/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-22

i trwale niezdolnego do pracy. Niezdolność ta została spowodowana stanem narządu ruchu w związku z wypadkiem przy pracy. Ponadto rozpoznano u skarżącego chorobę zawodową...

II SA/Ka 2519/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-18

, a tym samym naruszono art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zmianami)., Podniesiono...
w przyszłości, a co za tym idzie zarzut skargi w tej mierze jest bezzasadny., Wskazano, że w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawodawca...

II SA/Ke 108/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-16

,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń...

I SA 2247/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-01-22

Sprawa ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

II SA/Rz 520/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-16

6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Nie może stanowić kwestii, że tak określona przyczyna...
jest pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 2 marca 1998 r. na czas nieokreślony. Skarżąca podała, że w związku z długotrwałą chorobą, pracownik...

II SA/Po 2939/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-18

Sprawa ze skargi A. M. na uchwałę Zarządu Województwa z dnia [...] w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ T. Geremek
1   Następne >   +2   +5   +10   25