Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 391/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

diagnostyczno-konsultacyjne, składające się wyłącznie z Poradni Chorób Zawodowych i Poradni Pulmonologicznych, planowanych do uruchomienia w każdym z wymienionych Oddziałów...
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zakładów pracy w zakresie: działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych (poradnia...

II SA/Wr 1100/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

niejawnym wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn...
w sprawie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn...

II SA/Wr 2878/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-10

Skarga Wojewody D. na uchwałę Sejmiku Województwa D. z dnia 24 października 2003 r. nr XIV/183/2003 w przedmiocie utworzenia i objęcia udziałów w spółce prawa handlowego przez Województwo D. na skutek cofnięcia skargi postanawia : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

II SA/Wr 2547/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. Nr XLVIII/898/2001 w przedmiocie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie.

II SA/Ka 1844/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-21

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zmian w statucie zakładu opieki zdrowotnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe

II SA/Wr 2383/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

, że uchwała ta została podjęta z istotnym naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 200Ir. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 43...
jest w sprawie, iż przedmiotową uchwałą Sejmik postanowił przekształcić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ten sposób, że zlikwidował poradnię kardiologiczną oraz oddział chorób...

II SA/Wr 2384/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 36, art. 39 ust. 2 i 3 i art. 43 ust. 3 ustawy...
tej uchwały spowoduje, że odpadnie podstawa do dokonania i zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 19 ustawy o związkach zawodowych...

II SA/Wr 757/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

ustawy o związkach zawodowych. (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854). Zgodnie bowiem z art. 19 ust 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych, Sygn. akt 3 II SA/Wr 757/03 organizacja...
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080), ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Organy władzy i administracji...

II SA/Wr 2150/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie likwidacji gabinetu stomatologicznego stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem.

II SA/Wr 2548/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-23

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. Nr XLVIII/897/2002 w przedmiocie zmiany uchwały Nr IX/66/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   7