Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OPP 6/23 - Postanowienie NSA z 2023-03-22

choroby zawodowej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z 10 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Op 456/19...
oddalił skargę J. S. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 21 października 2019 r. w przedmiocie choroby zawodowej. Skargę kasacyjną złożył...

III SA/Kr 793/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

. Jako dochód wskazała rentę powypadkową w pracy na skutek trwałej choroby zawodowej w wysokości ok 1450 zł. Podniosła, że od lat ma kłopoty finansowe., Postanowieniem z dnia...

II OZ 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

społecznej w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, w sprawach dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, w sprawach stosunków pracy i stosunków służbowych, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz sprawach...

III SA/Kr 1007/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-29

sprawy organy administracyjne winny w sposób prawidłowy i wyczerpujący przeprowadzić postępowanie administracyjne poprzedzające wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie choroby...
zawodowej, uwzględniając w tym zakresie zawarte powyżej wskazówki Sądu. Dopiero wydane w oparciu o takie postępowanie rozstrzygnięcie nie będzie obarczone wadami...

III SA/Gd 693/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-28

listopada 2006 r. jej stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu, a przebieg choroby nie pozwalał na dokonywanie żadnych czynność zawodowych, w tym także na zapewnienie...
terminie. Również bezpośrednie podejmowanie czynności zawodowych w czasie choroby stanowiłoby realne zagrożenie zdrowia pełnomocnika., Dokonując oceny okoliczności...

II OSK 1032/07 - Wyrok NSA z 2008-09-16

była 'poważna', 'nagła', zaś podjęcie jakichkolwiek czynności zawodowych stanowiłoby 'zagrożenie dla zdrowia'. Zdaniem skarżącego taki stan nie mógłby być wywołany chorobą...
lekarskim., Sąd uznał także, że pełnomocnik uprawdopodobniła brak swej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania chorobą, na skutek której w dniach [...] przebywała...

III SA/Kr 787/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-25

jej terminu z powodu obłożnej choroby, uniemożliwiającej mu stawienie się dnia [...] 2005 r. na tą rozprawę. Do wniosku strona dołączyła kopię zaświadczenia lekarskiego...
i do złożenia własnych wniosków, uzasadniając to obłożną chorobą, która uniemożliwia przybycie mu do Urzędu. Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia lekarskiego z [...] .2005 r...

III SA/Kr 1311/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-21

ponieważ skarżąca opuściła lokal w 2015 r. z powodu choroby psychicznej matki. Następnie mieszkała w W, gdzie ukończyła aplikację adwokacką, a w 2019 r. wyszła za mąż za obywatela...
wniosku z uwagi na swoją chorobę psychiczną, co zostało wykazane opiniami biegłych ze sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe toczącej się przed Sądem Okręgowym do sygn. akt...

III SA/Kr 846/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-15

, ponieważ jest osobą nieporadną, nie rozumiejącą należycie wagi i skutków pouczeń prawnych. Posiada wykształcenie zawodowe. Skarżący nie miał również świadomości...
nie można mu zarzucić nawet lekkiego niedbalstwa w niedochowaniu terminu. Cierpi on na stałe dolegliwości zdrowotne w związku z chorobą wieńcową, wpływające na jego poranne...

II OSK 149/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

się sprawa choroby jego matki. Podnosi ponownie, że w mieszkaniu przy ul. [...] nie koncentrują się jego sprawy życiowe. B. S. podtrzymała swoje dotychczasowe twierdzenia...
oraz niedotrzymanie terminów załatwienia sprawy. Wskazał również, że mieszkanie przy ul. [...] nie stanowi centrum jego spraw życiowych. Podkreślił, że gdy rozwiąże się sprawa choroby...
1   Następne >   +2   +5   9