Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 342/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

, tak aby (z uwagi na działalność zawodową) móc go odebrać w wyznaczonym terminie, a jeżeli planuje dłuższy wyjazd, to pisze do Sądu o niewysyłanie mu w tym okresie korespondencji...
, np. nagłej choroby, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powodzi, pożaru. Do takich przeszkód nie należy natomiast wyjazd na ferie. WSA podniósł...

VI SA/Wa 2175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Definicja ta wskazuje na elementy charakteryzujące działalność gospodarczą; przede wszystkim celem...
, że jej czyny uległy przedawnieniu,, 2) pominięcie tego, że składając podyktowane jej i nieprawdziwe oświadczenie przez geologa powiatowego działała w stanie choroby...

II SA/Wr 237/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-08

; zakup odzieży- 50 zł; wydatki na środki czystości - 70 zł. Dodał, że z uwagi na poważną chorobę jego żona mieszka w Niemczech, a posiadane rachunki bankowego podlegają...
opłaci wynagrodzenie zawodowego pełnomocnika za sporządzenie skargi kasacyjnej., Przyznanie prawa pomocy to w istocie 'kredytowanie' kosztów postępowania z budżetu Państwa...

II GZ 744/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-10

onkologicznego leczenia uzupełniającego, które ma na celu zapobieżenie dalszym przerzutom nowotworu. Choroba skarżącej doprowadziła do tego, że nie jest w stanie obecnie podjąć...
aktywności zawodowej i w związku z tym decyzją z dnia 8 sierpnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne...

II GSK 170/19 - Wyrok NSA z 2022-05-27

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095...
. Z tego więc powodu sporządzenie skargi kasacyjnej zostało powierzone zawodowemu pełnomocnikowi, który ma zadbać o profesjonalizm tego środka prawnego., W rozpoznawanej...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

skarżący reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o jego uzupełnienie o;, 1) informację KWK ,,D’’ czy podmiot ten dysponuje profilem geologicznym otworu wykonanego...
z dnia 2 marca 2002 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

II GSK 1826/18 - Wyrok NSA z 2022-04-07

uprawnienia zawodowe dokonali pomiaru dalmierzem DISTO D8 długości skarp i głębokości wykopów na podstawie ukośnych długości i kąta nachylenia skarpy, zgodnie z zasadami...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tekst jedn. Dz. U. z 2021 r...