Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić wniosek W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 lutego 2013 r. D. Ł. został wezwany do uiszczenia...
Inspektorem Sanitarnym w W. w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 4 marca...

II OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych'. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do zakresu działania...

I OW 244/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

. Pomimo choroby, jest aktywny zawodowy - pracuje jako ochroniarz w firmie [...] Sp. z o.o. w W., będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z tejże działalności...

I OW 229/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

na aktywność zawodową i pieczę nad małoletnim dzieckiem., Zawiadomieniem z dnia 26 sierpnia 2014r. MOPR Szczecin przekazał sprawę B.K. do rozpoznania przez Miejski...
, ponieważ do czasu choroby, centrum spraw życiowych B.K. znajdowało się w Bydgoszczy, gdzie mieszkała na stałe, pobierała świadczenia (w tym emerytalne z ZUS), oraz podlegała...

I OW 281/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

); choruje na osteoporozę, miażdżycę, nadciśnienie i dyskopatię. Ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Od 1 sierpnia 2016 r. do 4 lipca 2017 r. korzystała z pomocy MOPR...
funkcjonowanie. Wnioskodawczyni nie realizuje żadnych ról społecznych ani zawodowych w [...], które mogłyby wskazywać, że jest to jej 'główny ośrodek działalności życiowej...

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób...

I OW 159/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm., dalej ustawa z 2020 r.] - i ustalenie, że organem właściwym...
, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...

I OW 188/10 - Wyrok NSA z 2011-03-15

w [...]. Wyjaśnił, że pobyt w szpitalu nosi znamiona okresowości (okres choroby pacjenta) i nie jest równoznaczny z zamieszkiwaniem w nim. Nie jest z pewnością miejscem, pomimo...
dłuższego przebywania w nim, z którym osoba jest trwale związana więzami osobistymi, rodzinnymi czy zawodowymi. Podkreślono, iż T.S. nie jest czasowo zameldowany na terenie...

I OW 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

stałej opieki, nie rokuje powrotu do sprawności społecznej i zawodowej. W ocenie organu, jest osobą bezdomną, a ostatnio na pobyt stały zameldowana była w S. S. P...
stałej opieki. W wyniku choroby, S. P. od kilku miesięcy przybywa w szpitalu (nie zamieszkuje, zatem w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy...

I OW 119/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

do końca roku 2021 wyprowadzić się do [...], ponieważ tam skoncentrował swoje życie zawodowe. Z informacji uzyskanych od K.Z. wynika, że pobyt u siostry ma charakter czasowy...
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług...
1   Następne >   2