Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1248/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

majątkowym. Wnioskodawczyni wskazała, że z powodu choroby jej matki (choroba alzheimera) zmuszona jest na czas pracy zatrudniać opiekunkę, czego koszt wynosi [...] miesięcznie...
możliwości poniesienia kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru we własnym zakresie, Sąd uznał, że wnioskodawczyni nie jest w stanie opłacić zawodowego...

II SA/Wr 263/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-24

przez rzeczoznawcę majątkowego o aktualizację z 28.12.2020 r., nie mógł stanowić dowodu spełniającego obowiązujące w zakresie wycen wymogi prawa, jak i standardów zawodowych...
ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

I SA/Wa 2840/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

nie wynika aby Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarządu Dróg i Transportu dysponował stosownymi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). ...

I OSK 350/19 - Wyrok NSA z 2021-08-13

publicznej wraz z naniesioną adnotacją potwierdzoną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, iż przedstawia ona stan na dzień 31...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm...

I OSK 1469/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

ma szczególny charakter, wynikający z tego, że jego przedmiot jest ograniczony podstawami kasacji sformułowanymi przez pełnomocnika zawodowego, z uwagi na przymus adwokacko...
, że choroba strony, ktora zrezygnowała z pomocy adwokata i nie ustanowiła innego pełnomocnika, nie uzasadnia, sama przez się, odroczenia rozprawy w postepowaniu kasacyjnym...

I SA/Wa 177/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-27

zgłaszanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez osoby posiadające uprawnienie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)., Rozpatrując ponownie sprawę organ...

I SA/Wa 2119/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

przez osoby legitymujące się stosownymi umiejętnościami i uprawnieniami zawodowymi., W rozpatrywanej sprawie powyższe ustalenia organu znajdują potwierdzenie w założonej...
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

I OSK 3615/18 - Wyrok NSA z 2021-09-07

. Działalność Funduszu Wczasów Pracowniczych w tym czasie regulowała ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Komisji Związków Zawodowych w Polsce...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm., dalej...