Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 724/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
i Gminy K. nie funkcjonują związki zawodowe. Pojęcia związków zawodowych nie można w tym przypadku rozszerzać na wszystkie związki zawodowe skupiające artystów...

II SA/Po 259/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

dotyczącej zamiaru odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy K. z związkami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi...
działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych...

II OSK 717/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

, że odwołanie skarżącego nie było konsultowane ze wszystkimi stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom...
r., w którym organ pytał, jakie działają stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu naradzaj działalności prowadzonej przez MDK w [...] i odpowiedzi...

II SA/Po 626/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-17

właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych, mimo że na terenie gminy działalność prowadzi szereg stowarzyszeń zawodowych i twórczych, których działalność kulturalna...
dyrektora instytucji kultury z pominięciem konsultacji (zasięgnięcia opinii) ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi, właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...

II SA/Łd 806/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k. przed odwołaniem S.S.-M. zasięgnięto opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...
w Z. , Stowarzyszenia C. Odstąpiono natomiast od zasięgnięcia opinii związków zawodowych, gdyż w Miejskim Domu Kultury w Z. nie działa żaden związek zawodowy., Skargę do Wojewódzkiego...

VII SA/Wa 2187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-23

opinii działających w Teatrze zawiązków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych w prawidłowy sposób, tj. po zapoznaniu tych instytucji z zarzutami...
zawodowymi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne...

II SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

jego niezastosowanie i nieprzeprowadzenie konsultacji ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom...
treści art. 15 ust. 1 ustawy organ nie zasięgnął opinii wszystkich stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...

II OSK 1465/19 - Wyrok NSA z 2022-06-01

Kultury w B.. Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., Zaskarżonym zarządzeniem Burmistrz B., po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających...
w Ośrodku Kultury w B. oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez ww. Ośrodek Kultury, odwołał skarżącą...

II SA/Ol 690/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-17

Skarżąca zarzuciła również, że Prezydent Miasta przed wydaniem zarządzenia nie zasięgnął opinii wszystkich stowarzyszeń zawodowych i twórczych, których opinia...
się do OK w O. o udzielenie informacji jakie związki zawodowe działały w tej instytucji od [...] 2015r. do [...] 2017r. oraz z jakimi stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi z terenu Gminy...

II SA/Gl 599/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-12

¹ Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika oraz ograniczenie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co narusza...
dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji...
1   Następne >   3