Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 657/93 - Wyrok NSA z 1993-10-27

1. Minister Finansów nie jest uprawniony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji do stwierdzenia, że skarżący nie był stroną w postępowaniu instancyjnym., 2...
. Osobie, która uważa, że w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją weryfikowaną w trybie stwierdzenia nieważności przysługiwały prawa strony, ale nie brała...

I SA 1511/92 - Wyrok NSA z 1993-03-22

Województwa W-kiego z dnia 4 sierpnia 1992 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu terenu państwowego w użytkowanie wieczyste i umorzenia postępowania...
decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa W-kiego z dnia 4 sierpnia 1992 r. nr KO/1244/G/92, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

Zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu budowlanym wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności tej decyzji mimo zaistnienia przesłanek z art. 156...
marca 1992 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...

V SA 1497/92 - Wyrok NSA z 1993-06-21

na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 lipca 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji czasowych odpraw przywozowych i na podstawie art...
.' stanowił zarzut naruszenia przepisów art. 10 i 67 par. 4 Kpa przez niezawiadomienie jej o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora...

III SA 385/93 - Postanowienie NSA z 1993-06-16

na podstawie art. 204 par. 1 Kpa skargę Stanisława B. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 25 stycznia 1993 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
wyniku kontroli. Artykuł 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442/ stanowi, że do stwierdzenia nieważności wyniku kontroli...

SA/Lu 1189/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-04-06

Data doręczenia organowi gminy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jego uchwały przez organ nadzoru nie ma znaczenia dla oceny...
Wojewody (...) z dnia 10 sierpnia 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał o wygaśnięciu mandatów radnych i o przyznaniu mandatów kandydatom z tej samej listy...

IV SA 202/93 - Wyrok NSA z 1993-11-23

stwierdzenia nieważności orzeczeń organów administracji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości. Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B. z dnia 24 lipca 1952 r...
Z. o stwierdzenie nieważności powyższego orzeczenia, decyzją z dnia 2 grudnia 1980 r. odmówił stwierdzenia nieważności tego orzeczenia, uznając, że nie występują przesłanki...

III SA 7/93 - Postanowienie NSA z 1993-01-20

'I.' spółki z o.o. na pisma Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 16 października 1992 r. i 4 listopada 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyniku kontroli...
z dnia 6 lipca 1992 r. 'I.' spółka z o.o. wystąpiła do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o stwierdzenie nieważności wyniku kontroli z dnia 6 lipca 1992 r...

III ARN 56/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła. Powyższemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa przez:, - niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych...

III ARN 10/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-04-16

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Miasta (...) na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
postępowania administracyjnego w sprawie, której przedmiotem jest stwierdzenie nieważności decyzji, na której opiera się ów tytuł., Należy się zastanowić...
1   Następne >   +2   +5   +10   16