Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 1787/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - oddala skargę - Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r...

I SA/Gd 1501/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości...

I SA/Po 635/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2004...
, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] utrzymującej...

IV SA/Wr 514/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego stwierdzenia nieważności, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą...

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie...

II OSK 1896/13 - Wyrok NSA z 2015-03-06

., W. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Limanowej z dnia [...] października 1998 r., znak: [...], powołując jako podstawę art. 156 § 1...
. [...] położonej w P., gm. [...]. Organ zakwalifikował zatem wniosek B. W. jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia [...] grudnia 1998 r., znak...

VIII SA/Wa 1209/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Okręgowej w R. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; zwana dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej...

II SA/Bk 595/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
. (zwane dalej SKO), po rozpatrzeniu żądania Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...], [...], [...], [...], [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z dnia...

VIII SA/Wa 1008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania stanowił...
do wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł...

VIII SA/Wa 1007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

, a stwierdzenie nieważności decyzji nie może nastąpić z uwagi na upływ 10 lat od jej ogłoszenia., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podstawę wszczęcia postępowania...
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału [...] Politechniki R. z dnia [...] czerwca 2003 r. nadającej ww. osobie tytuł zawodowy licencjata...
1   Następne >   +2   +5   +10   100