Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 1541/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-01-09

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji /art. 157 par. 3 Kpa/ może mieć miejsce, gdy wystąpi niedopuszczalność wszczęcia takiego...
należy zaliczyć np. żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, która jeszcze nie została wydana, oparcie żądania na podstawach uruchomienia innych trybów, uchybienie...

I SA 486/96 - Wyrok NSA z 1996-10-16

stwierdzenia nieważności decyzji nie stanowi rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w trybie nadzoru, ani nawet jej uchylenia...
w (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Gminy W.-O. o ustanowieniu użytkowania wieczystego gruntu i przeniesieniu własności obiektów budowlanych. Zarząd...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

.' w W. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10 listopada 1994 r. nr PO.053-R-442/93 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, 'Czy w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej /użytkowania...

III ARN 21/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania /art. 145 par. 1 pkt 8 Kpa...
/, nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności tej drugiej decyzji. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskiej Akademii Nauk (...) na decyzję Ministra Gospodarki...

OPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wydanej przed dniem 27 maja 1990 r...
poz. 593 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku składu orzekającego rozpatrującego wniosek Bronisława B. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy...

I SA 914/95 - Wyrok NSA z 1996-09-27

do żądania stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej wydanej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie...
6 kwietnia 1995 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) o przekazaniu na własność Gmin Sz. i J. jezior...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przydziale lokalu, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali...
mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ dopuszczalne jest rozpoznanie przez organy administracji wniosku złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności...

I SA 1238/95 - Wyrok NSA z 1996-12-16

1995 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) dotyczącej komunalizacji i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia...
z dnia 30 sierpnia 1995 r. nr (...) odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia 14 stycznia 1993 r. nr G.II 7224-2/295/95 w sprawie przekazania Gminie Ś...

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych Dz.U. nr 125 poz. 556/ nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności takiej decyzji, jeżeli nie zostanie...
i Kanalizacji w P. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 lutego 1995 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

V SA 417/95 - Wyrok NSA z 1996-03-13

(...) Przewoźników Drogowych na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 listopada 1994 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła. Decyzją z dnia 30...
nr 17 poz. 76/ i jest zobowiązane do zaspokojenia należności., We wniosku z dnia 11 lipca 1994 r. Zrzeszenie żądało stwierdzenia nieważności decyzji, gdyż ani przewoźnik...
1   Następne >   +2   +5   +10   21