Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

1. Stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji uzasadnia ponowne rozpatrzenie odwołania., 2. Wydanie ostatecznej decyzji o odszkodowaniu za grunt...
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ nie stanowi przeszkody stwierdzenia nieważności tej ostatniej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

II SA/Wr 148/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-06

Jeżeli w toku dokonywanych ustaleń organ prowadzący postępowanie rozpoznawcze ustali, iż okoliczności sprawy nie uzasadniają stwierdzenia nieważności, to wówczas...
powinien odmówić stwierdzenia nieważności decyzji, której to postępowanie dotyczy, nie zaś umarzać postępowanie jako bezprzedmiotowe. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

III RN 26/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-12-13

Administracyjnego nie może być wniesiona w sytuacji, gdy już toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności aktu, nie wyklucza dopuszczalności jednoczesnego wniesienia...
skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz żądania stwierdzenia nieważności tej samej decyzji, a w konsekwencji nie uzasadnia odrzucenia skargi z tej przyczyny /art. 27...

I SA 2016/99 - Postanowienie NSA z 2000-06-02

sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S...
uczestnikami sporu jest właściwe do orzekania w sprawie z wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w B. o odszkodowanie z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA 110/99 - Wyrok NSA z 2000-01-18

z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest nieważna, jako wydana bez podstawy prawnej /art. 247 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w (...) i na podstawie art. 22 ust. 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
. decyzji, Prezydent Miasta (...) złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności własnej decyzji z 15 lipca 1999 r., uznając, że nastąpiło...

III RN 39/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

innych, w istocie pozbawia instytucję stwierdzenia nieważności jej praktycznej doniosłości, skoro ustawowym przesłankom stwierdzenia nieważności decyzji...
Handlowego - Roman J. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 11 maja 1998 r., (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji...

III RN 62/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

1. Przepis art. 156 par. 1 Kpa powinien być interpretowany ściśle, a zatem przy stwierdzeniu nieważności decyzji należy brać pod rozwagę okoliczności wymienione...
. Przy stwierdzeniu nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie ma znaczenia prawnego, czy strona we wniosku o wszczęcie postępowania celnego podała...

OPK 30/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-03-20

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności w trybie art. 156 par. 1 Kpa decyzji wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne...
Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z wniosku Aleksandra Sz. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Ł. z dnia 27 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   42