Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 1349/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Celnej w P. z dnia [...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej...
. z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania...

I GSK 1347/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

[...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej za poszczególne...

I OSK 787/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji oddala...
Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby...

II OSK 161/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2014 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Jak wynika z akt sprawy, Powiatowy Inspektora...

IV SA/Wa 3228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
zakończonej decyzją Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] lutego 2007 r...

II SA/Wa 1526/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Komendant Główny Policji postanowieniem...
rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia...

II OSK 1500/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
Nadzoru Budowlanego, z dnia [...] października 2013 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok wydany...

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. nr RR-XIII.1511.11.2015/01 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi Uniwersytetu...
wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...

II SA/Wa 1328/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2015 r...
nr [...] z [...] maja 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Policji nr [...] z [...] lutego 2015 r., utrzymał w mocy zaskarżone...

III SA/Kr 1347/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-19

. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r. nr [...] o skierowaniu P. C...
, że dobrze sformułował swój wniosek i należało prowadzić postępowanie zarówno w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] 2013r. nr [...], jak i stwierdzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100