Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1172/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, w pkt 1. uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje SKO w Warszawie z dnia [...] marca 2015 r...

VII SA/Wa 381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] października 2017 r., na podstawie art. 61 a § 1 w związku z art...
. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa [...], w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OSK 2179/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę...
. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia tego organu z [...] października 2007 r., Wyrok Sądu pierwszej instancji został wydany...

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Odwoławczego w [...] z dnia 11 września 2017 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział...
: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia 25 września 2007 r. (znak: [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości...

III SA/Wa 3003/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku...
złożone odwołanie., Małżonkowie 18 stycznia 2017 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wójta Gminy B. . We wniosku wskazano, że decyzja Wójta Gminy B...

I SA/Wa 1204/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia...

II SA/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] wyjaśniającego wątpliwości, co do treści decyzji...

III SA/Wa 3002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku...
zł. Od decyzji tej nie zostało złożone odwołanie., Małżonkowie 18 stycznia 2017 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. We wniosku wskazano, że decyzja...

VII SA/Wa 1229/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

[...] z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla...
decyzję z [...] stycznia 2017 r. (znak: [...], [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] listopada 2011 r...

I SA/Wa 1671/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2007 r., nr [...] stwierdzającej nieważność orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100