Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 259/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

Odwoławczego w W. z dnia 7 sierpnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji w sprawie ustalenia wymiaru podatku...
r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 r., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał...

I SA/Sz 32/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylającej w części decyzję określającą zobowiązanie podatkowe...
za 1997 r. w kwocie [...] zł., Pismem z dnia [...] r. Spółka 'T.' wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r., wskazując...

II SA/Lu 304/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu...
której umorzono postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. Nr [...] utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] r. Nr [...] , odmawiającą...

III SA/Wa 146/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

[...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
o stwierdzenie nieważności decyzji organu II instancji., Minister Finansów decyzją z dnia [...] sierpnia 2004 r. nr [...] , zgodnie z dyspozycją art. 249 § l ustawy z dnia 29...

II SA/Lu 680/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia...
swoją poprzednią decyzję z dnia [...]., znak: [...]2005 odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...]., znak: [...]dotyczącej umorzenia postępowania...

SA/Bk 1348/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-05-24

1) Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności części decyzji. Jeżeli pozostałe części decyzji mogą funkcjonować samodzielnie, gdyż nie są obarczone żadną z wad...
skutkujących ich nieważnością, to mogą nadal funkcjonować w obrocie prawnym., 2) W sytuacji wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności na wniosek lub z urzędu...

II FSK 218/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 10 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001 r. 1. uchyla...
Odwoławczego w W. z dnia 10 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001 r., w pozostałym...

II FSK 258/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 4 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji w sprawie ustalenia wymiaru podatku...
lipca 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

II SA/Kr 631/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-08-23

. M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2003r. Nr : [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala...
. nr [...] orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Miejskiej Komisji Lokalowej przy Prezydium Rady Narodowej Miasta K. z dnia [...] stycznia 1972r...

OSK 1284/04 - Wyrok NSA z 2005-04-14

Byli właściciele nieruchomości warszawskiej są stronami postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu w przypadku stwierdzenia, że decyzja...
wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu mieszkalnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100