Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 366/90 - Wyrok NSA z 1991-05-13

budynku mieszkalnego., Pismem z dnia 7 lipca 1988 r. Kierownik tego Wydziału wystąpił do Architekta Miasta W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej własnej decyzji...
/Dz.U. nr 17 poz. 62/, i w związku z tym wystąpiono o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na budowę., Decyzją z dnia 6 marca 1989 r. nr 273/89 Architekt Miasta...

I SA 646/91 - Wyrok NSA z 1991-09-10

art. 157 par. 1 Kpa właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego przed 27 maja 1990 r...
w O. z dnia 29 marca 1991 r. Nr BSS.KO.8224/58/62/90/91 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy D. z dnia 8 czerwca 1989 r. Nr 8224/6/89 dotyczącej...

II SA 1035/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-05

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji naczelnika miasta wydanej przed dniem 27 maja 1990 r. jest postępowaniem w nowej sprawie administracyjnej...
pomiędzy Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa R-kiego a Wojewodą R-kim, dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 25 lipca...

II SA 1013/91 - Wyrok NSA z 1991-12-12

na prawie'., Takie właśnie kryteria stosuje się przy analizie potrzeby stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Uchybienia innego rodzaju...
w mocy decyzji wojewody w sytuacji, gdy skarżący domagał się stwierdzenia nieważności tej decyzji., Mimo jednak tych uchybień cytowane ostatnie zdanie uzasadnienia decyzji...

IV SA 693/91 - Wyrok NSA z 1991-08-16

umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia na własność Państwa młyna motorowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił...
par. 1 i 2 Kpa, Minister Rynku Wewnętrznego umorzył wszczęte postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności orzeczenia nr 20 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13...

III SA 1246/91 - Wyrok NSA z 1991-12-19

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji stanowi odstępstwo od określonej w art. 16 par. 1 Kpa zasady, że uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie...
ich nieważności może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego., Stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyny rażącego naruszenia...

IV SA 972/90 - Wyrok NSA z 1991-01-29

w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji, przy czym w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że Maria i Jerzy małżonkowie Ch. nie są stronami postępowania w tej sprawie...
., dotyczące praw autorskich, mają charakter cywilnoprawny i mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. W sprawie nie występują przyczyny uzasadniające stwierdzenie nieważności...

II SA 937/91 - Wyrok NSA z 1991-11-26

skargi Mariana J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1991 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
decyzję. Decyzją z dnia 9 kwietnia 1991 r. nr AB-IX-1501/90 Minister Spraw Wewnętrznych, po rozpatrzeniu wniosku Mariana J. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra...

I SA 480/91 - Postanowienie NSA z 1991-05-14

postanawia skargę odrzucić. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest kontynuacją postępowania toczącego się w trybie zwykłym, a więc w tym wypadku...

IV SA 1182/90 - Wyrok NSA z 1991-10-29

prawa budowlanego. W szczególności takiego wpływu nie może mieć nieprawomocne stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej kandydata na nabywcę gruntu., Naczelny Sąd...
, wynika, że stwierdzenie nieważności decyzją z dnia 4 lipca 1990 r. decyzji będącej podstawą uzyskania przez Kamilę i Edwarda małżonków J. własności spornej działki nie mogło...
1   Następne >   +2   +5   11