Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 31/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
[...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...], określającej wysokość podatku...

I SA/Lu 28/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] odmawiającą J. H. (podatnik) wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

II FSK 1135/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. G...
w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

I SA/Wr 965/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. utrzymało w mocy decyzję wydaną przez ten organu w pierwszej instancji [...] r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej...

II SA/Bk 363/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-12

Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. utrzymało w mocy decyzję Kolegium z dnia [...] października 2007 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
w J. z dnia [...] września 1977 r. nie daje podstaw do stwierdzenia jej nieważności, podczas gdy została wydana z naruszeniem art. 28 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 29 maja...

II SA/Łd 447/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz strony skarżącej: A Spółki jawnej...
[...] roku, nr [...], po rozpoznaniu wniosku A Spółki Jawnej D. G., J. G., uchyliło własną wcześniejszą decyzję z dnia [...], nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta...

I SA/Lu 562/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...]r., w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Kr 1335/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

r. o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 czerwca 2015r. (znak: [...]) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - postanowiło odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Sz 280/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

. S. i T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
zatwierdzającej podział nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] r. B. S. i T. S. zwrócili się o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia...

VII SA/Wa 1552/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

[...] maja 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja...
: [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta [...] z dnia [...].07.2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100