Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zawierającej pozwolenie na budowę nie przesądza jeszcze o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie...

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

. - Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. nr 94 poz. 808 ze zm./, nie może być stroną domagającą się stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji., 2. Stroną postępowania /art. 28...
Kpa/ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne - byli członkowie zlikwidowanego stowarzyszenia., 3...

III AZP 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa nie jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Waldemara...
z art. 211 Kpa:, Czy Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji?, podjął następującą uchwałę: Wojewoda L...

III SA 832/94 - Wyrok NSA z 1995-03-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w W. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. '(...)' z siedzibą w W. udzieliła na podstawie umowy z dnia 18 listopada...
1993 r. wymierzył od powyższej umowy opłatę skarbową w wysokości 4 mln zł., Pożyczkobiorca pismem z dnia 26 października 1993 r. domagał się stwierdzenia nieważności...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

więc przyjąć, iż nie kwestionuje on stwierdzenia, że wydana wówczas decyzja rażąco naruszała prawo. Argument Burmistrza, iż stwierdzenie nieważności decyzji o likwidacji w 1951 r...
zlikwidowanej w 1951 r. organizacji, zależy jego prawo do występowania w charakterze strony - w rozumieniu art. 28 Kpa - w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA 1134/94 - Wyrok NSA z 1995-04-21

, natomiast pismami z dnia 22 lutego i 17 marca 1993 r. Spółka wystąpiła do Ministra Finansów z dnia wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji na podstawie art. 156 Kpa...
1994 r. Minister Finansów na podstawie art. 156 i art. 157 par. 3 Kpa odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej z dnia 9...

III SA 182/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
opodatkowaniu., Pismem z dnia 5 lipca 1994 r. Piotr B. domagał się stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, gdyż - jego zdaniem - z charakteru służby kandydackiej /art. 153 ust...

I SA 385/95 - Wyrok NSA z 1995-11-28

nr 51 poz. 298 ze zm./ otrzymał do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, jest stroną postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...
z dnia 29 września 1990 r. Oddala skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody w W. w sprawie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego...

IV SA 1922/93 - Wyrok NSA z 1995-01-06

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 września 1993 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207...
par. 3 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Marii L., dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności:, 1/ decyzji...

III SA 55/95 - Wyrok NSA z 1995-10-18

. oddala skargę. Wnioskiem z 30.6.1994 r. 'D' Spółka z o.o. zwróciła się do GUC o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Celnego w W. zawartej w dokumencie SAD z 26.8.1993 r...
o stwierdzenie nieważności decyzji urzędów celnych. W zażaleniach na powyższe postanowienia Urzędu Skarbowego Spółka 'D.' podniosła, że we wnioskach skierowanych do Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   20