Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

V SA 145/99 - Wyrok NSA z 1999-11-10

28 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę. 1. Skarżący, Zdzisław Cz., sprowadzał do Polski z Czech piwo w butelkach...
piwa wraz z kosztami opakowania, a więc butelek. Dnia 20 grudnia 1994 r. Skarżący wystąpił do Prezesa GUC o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając jej bezpodstawne...

II SA 671/99 - Wyrok NSA z 1999-07-20

1 Kpa, po rozpoznaniu wniosku Teresy S. - o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO z dnia 27.11.1998 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji...
21.11.1998 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia 10.04.1998 r. w sprawie udzielenia Stanisławie K. - zezwolenia na sprzedaż i podawanie...

FPS 20/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

odwoławczą wniesiono skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego uprawniona jest do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego...
ze skargi Zygmunta C. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 13 listopada 1996 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej i poprzedzającej ją decyzji...

I SA/Łd 351/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-27

Jeżeli skarżący w skardze do sądu administracyjnego domaga się stwierdzenia nieważności decyzji wydanych w obu instancjach administracyjnego postępowania podatkowego...
zarzutom skarżącego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzją tą ze skutkiem prawnym nie zaprzecza. W dniu 19.10.1995 r. Urząd Skarbowy decyzją określił Zygmuntowi C...

IV SA 212/97 - Wyrok NSA z 1999-02-04

stwierdzenia nieważności tej decyzji wobec uznania przez organ orzekający, iż kwestionowana decyzja jest sprzeczna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania...
/Dz.U. nr 89 poz. 415/, to jest wadą powodującą stwierdzenie nieważności decyzji., Wobec tego, iż stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

IV SA 1053/97 - Wyrok NSA z 1999-03-05

K.-P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 maja 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wznowienia...
r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wznowienia postępowania., I. oddala skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

I SA 630/98 - Wyrok NSA z 1999-02-03

umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia 9 lutego 1996 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 29 w związku z art...
./ odwołującej się przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wymienionych decyzji., W aktach sprawy znajduje się wniosek z dnia 22 września 1997 r...

IV SA 2025/97 - Wyrok NSA z 1999-11-23

ze skargi Wojciecha Sz. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.09.1997 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w sprawie dotyczącej...
zakwestionował tryb i przewlekłość postępowania w sprawie samowoli budowlanej Longiny O. W konkluzji skargi wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Głównego Inspektora...

IV SA 1889/97 - Wyrok NSA z 1999-06-29

14.08.1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej - oddala skargę Elżbieta K. dnia 29 września 1997 r. wniosła do Naczelnego Sądu...
. (...), którą to Wojewoda S. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w G. z dnia 14 października 1996 r. (...) zobowiązującej Elżbietę K...

III RN 15/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-06-09

wymienione w art. 145 par. 1 lub art. 156 par. 1 Kpa, do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji właściwe są organy...
o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta T. z dnia 10 marca 1997 r. (...) stosownie do art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Prezydent Miasta T. potraktował ów wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   37