Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 432/87 - Wyrok NSA z 1987-09-24

Wzruszając w trybie art. 200 par. 2 Kpa własną decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji organu stopnia wojewódzkiego, naczelny organ administracji państwowej...
powinien orzec o stwierdzeniu nieważności decyzji organu stopnia wojewódzkiego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Tadeusza i Cecylii małżonków G...

IV SA 1062/86 - Wyrok NSA z 1987-05-22

1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, którego istotą jest jedynie ustalenie, czy dana decyzja...
Dyrekcji Rozbudowy Miasta w W. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 22 września 1986. r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

IV SA 915/86 - Wyrok NSA z 1987-02-24

z dnia 6 sierpnia 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnego Architekta Warszawy wydanej w trybie art. 200 par. 2 Kpa i na podstawie art. 207 par. 2...
Planowania Rozwoju Warszawy z dnia 9 stycznia 1986 r. Naczelny Architekt Warszawy wystąpił do Ministra z wnioskiem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22...

I SA 1423/86 - Wyrok NSA z 1987-11-23

Przestrzennej i Komunalnej z dnia 30 lipca 1987 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji naczelnika Gminy w R.M. i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził...
dotknięte są wadą nieważności., Jeśli chodzi o decyzję organu II instancji, stwierdzenie jej nieważności było konieczne z następujących powodów: 1. Organem wyższego stopnia...

IV SA 1050/86 - Wyrok NSA z 1987-05-06

. Organ prowadzący postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie jest uprawniony do ustalenia - z pominięciem trybu postępowania przewidzianego w art. 113 par. 1 i 3...
i Zasobów Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1986 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu opłat za usunięcie drzew bez zezwolenia i na podstawie...

II SA 1556/86 - Wyrok NSA z 1987-04-06

o stwierdzenie nieważności decyzji naczelnika jako rażąco naruszającej art. 42 ust. 6 wymienionej ustawy. Przepis ten nie dopuszcza możliwości wymierzania opłat, jeżeli odłogowanie...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy B. z dnia 25 lutego 1985 r. z uzasadnieniem, że 'Analizując zarzut braku ustaleń w przedmiocie przyczyn...

III ARN 3/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Wszczęcie postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji organu administracji państwowej, powoduje tylko czasowe ograniczenie prawa...
stwierdzenia nieważności tej decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Nie wyprowadził jednak Sąd Administracyjny właściwych wniosków z tego, że - w takiej sytuacji...

IV SA 590/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

K. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 20 marca 1987 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę budynku...
, że mylnie przyjęto za podstawę stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę naruszenie art. 54 ust. 2 prawa budowlanego, gdyż żaden z interesów właścicieli sąsiednich...

IV SA 624/87 - Wyrok NSA z 1987-11-09

one wydane bez podstawy prawnej., Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji, jako wydanych bez podstawy prawnej, czyni zbędnym...
ustosunkowywanie się do sentencji tych decyzji w częściach dotyczących odszkodowania. Jak bowiem stwierdza się w literaturze prawniczej, 'Stwierdzenie nieważności decyzji...

IV SA 393/87 - Wyrok NSA z 1987-08-14

i Komunalnej z dnia 9 lutego 1987 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Maria Ł., Gabriel P. i Witold W. wnieśli do Naczelnego Sądu...
, co oznacza, że do chwili jej uchylenia bądź stwierdzenia jej nieważności decyzja ostateczna może być przez stronę uprawnioną wykonywana. Odpowiedzialność za zgodność...
1   Następne >   +2   5