Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 859/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

1. Brak w kodeksie postępowania administracyjnego przepisu wyraźnie dopuszczającego stwierdzenie nieważności decyzji tylko w części dotkniętej wadą określoną w art. 156...
par. 1 Kpa nie oznacza wyłączenia takiej możliwości., 2. Stwierdzenie nieważności decyzji tylko w części dotkniętej kwalifikowaną wadliwością jest nie tylko dopuszczalne...

I SA 636/87 - Wyrok NSA z 1988-03-29

-G-053-K-1397/87 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Wojewódzkiego w G. z dnia 24 czerwca 1986 r. wydaną w sprawie lokalu...
:, Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Wojewódzkiego w G. z dnia 24 czerwca 1986 r. było stwierdzenia naruszenia art. 10...

IV SA 941/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

Przepis art. 156 par. 1 pkt 7 Kpa może być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji jedynie wtedy, gdy przepis prawa materialnego wyraźnie stanowi, że określona...
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 31 marca 1987 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do przywrócenia naturalnego...

II SA 981/88 - Wyrok NSA z 1988-12-13

Naruszenie przepisów postępowania lub prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, nie może być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
O. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 maja 1988 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyjęcia...

I SA 19/88 - Wyrok NSA z 1988-02-12

. , Prokurator Wojewódzki w Łomży zaskarżył tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności z powodu rażącego naruszenia art. 35 ust. 2...
ze względu na bardzo zły stan techniczny nie umieszcza się na liście przydziału. , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , Domagając się stwierdzenia nieważności...

IV SA 606/88 - Wyrok NSA z 1988-09-02

. zezwalającej na budowę ze względu na prawdopodobieństwo stwierdzenia nieważności tej decyzji w związku ze zlokalizowaniem inwestycji niezgodnie z ustaleniami planu...
listopada 1987 r., stwierdzającej nieważność pozwolenia na budowę. Podkreśla też, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę wszczęto wówczas...

IV SA 702/88 - Wyrok NSA z 1988-12-30

być zmieniony na podstawie przepisów o wznowieniu postępowania lub stwierdzenia nieważności, gdyż należało przewidzieć, iż koszty przeniesienia budynków mogą się zmienić. Należało...
par. 1 Kpa skarga w sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja, powinna być rozpoznana jako żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA 845/87 - Wyrok NSA z 1988-02-08

r., Stwierdzenie nieważności własnej decyzji z dnia 18 kwietnia 1985 r. wywołało więc ten skutek, że pozostało nie rozpoznane odwołanie Spółdzielni Mleczarskiej...
stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji (...). Organ naczelny, stwierdzając decyzją z dnia 27 września 1985 r. nieważność własnej decyzji...

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

Przestrzennej i Komunalnej nie rozpoznał jego wniosku z dnia 1 lipca 1986 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody G. z dnia 31 marca 1983 r., odmawiającej stwierdzenia...
na podstawie art. 97 i 98 Kpa, gdyż decyzja w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu terenu w użytkowanie wskazanej Spółdzielni nie pozostaje w związku...

IV SA 302/88 - Wyrok NSA z 1988-05-30

Przestrzennej z dnia 12 stycznia 1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
w zaskarżonej decyzji., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji Architekta Wojewódzkiego w W. z dnia 5 września 1986 r...
1   Następne >   +2   5