Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

Fakt, że strona nie wniosła odwołania od decyzji administracyjnej, nie stanowi przeszkody dla złożenia przez nią wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji...
1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt. 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA 885/89 - Wyrok NSA z 1989-12-11

stwierdzenia nieważności decyzji o korzystaniu z wód i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa...
z art. 11 ust. 2 Konstytucji PRL i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz przyznaniu kosztów postępowania, w tym kosztów ewentualnego zastępstwa według...

II SA 1285/88 - Wyrok NSA z 1989-02-02

. Wobec tego postępowanie prowadzone w trybie stwierdzenia nieważności omawianej decyzji Naczelnika Gminy dotyczyło interesu prawnego skarżących; w konsekwencji - stosownie...
skarżący kwestionują zasadność stwierdzenia na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nieważności omawianej decyzji Naczelnika Gminy z dnia 13 sierpnia 1986 r. , Przepis...

IV SA 904/89 - Wyrok NSA z 1989-12-21

i Budownictwa z dnia 10 lipca 1989 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt...
, Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego w L. z dnia 1 grudnia 1988 nr G.Wn. 8229 - 1/24/88, odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA 728/89 - Postanowienie NSA z 1989-07-05

jego wznowienia, stwierdzenie nieważności decyzji, względnie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji itp, są czynnościami w tej samej sprawie /w której postępowanie wszczęto...

II SA 1183/88 - Wyrok NSA z 1989-02-20

Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w G. na decyzję Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 19 lipca 1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na sprzedaż...
Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie w sprawie niniejszej decyzji stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych z dnia 25 stycznia 1984 r. na podstawie art. 156...

SA/Gd 349/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1989-05-04

stosunku prawnego mimo braku rażącego i uporczywego niewykonywania opieki. Z tego względu w skardze wnoszono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., W odpowiedzi...
Miejskiego w G. z dnia 8 września 1988 r. w przedmiocie cofnięcia zgody na zawarcie umowy o opiekę i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej...

II SA 1198/88 - Wyrok NSA z 1989-04-10

z dnia 14 lipca 1988 r. została wydana z rażącym naruszeniem art. 15 Kpa. , Artykuł 207 par. 3 Kpa nakłada na Naczelny Sąd Administracyjny obowiązek stwierdzenia nieważności...
decyzji, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 par. 1 Kpa, a z kolei art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nakazuje stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym...

II ARN 7/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

do stwierdzenia nieważności obu decyzji wymienionych w sentencji wyroku. ...
Administracji i Gospodarki Przestrzennej wydał, oprócz decyzji stwierdzającej nieważność swej decyzji z dnia 18 kwietnia 1985 r., drugą decyzję, którą uchylił...

II SA 478/89 - Wyrok NSA z 1989-05-30

. 156 par. 1 pkt 1 Kpa - konieczność stwierdzenia nieważności decyzji organów obu instancji., Z powyższych względów w oparciu o art. 207 par. 1 i par. 3 Kpa orzeczono...
za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną 1. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu pierwszej instancji; 2. zasądził od Naczelnika...
1   Następne >   +2   4