Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 272/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

z siedzibą w G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r. nr SKO/CZ/400/4513/2021 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

VII SA/Wa 1696/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
w mocy ww. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności...

I SA/Op 345/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-14

., nr 1601-IOV-2.613.2.2022.1, którą odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nieostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowego w Opolu...
do Ministerstwa Finansów RP na podstawie art. 248 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 23...

VII SA/Wa 1917/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności decyzji...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

października 2021 r., nr SKO.40.1395.2021.gr w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala skargę...
: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez B. S. i Z. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. (dalej: Burmistrz) z 28 sierpnia 2017 r...

III SA/Po 445/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-22

[...] marca 2022r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu oddala skargę Starosta decyzją...
i nr [...] i tablice rejestracyjne nr [...]., M.Z. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika 7 stycznia 2019 r. zwróciła się do Starosty o stwierdzenie nieważności decyzji...

VII SA/Wa 2692/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

[...] października 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
.), po rozpatrzeniu wniosku A.G. - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia...

I SA/Lu 664/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze (organ) utrzymało w mocy decyzję organu z [...] odmawiającą E. (podatniczka) stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji organu z [...] r. w przedmiocie ustalenia...

III OSK 186/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej administracyjna karę pieniężną za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych...

VII SA/Wa 2327/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-08

stwierdzenia nieważności ww. decyzji Starosty [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazali na naruszenie przepisów prawa miejscowego, tj. ustaleń...
działki nr ew. [...], zaś w pozostałym zakresie odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji. uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda podniósł, że kontrolowana w nadzwyczajnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100