Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 919/81 - Wyrok NSA z 1982-01-05

, że - poza działaniem z urzędu - zarówno strona, jak i działający na prawach strony prokurator /art. 184 par. 1 z zw. z art. 188 Kpa/, mogą żądać stwierdzenia nieważności...
zamieszczony jest w jego rozdziale 13 zatytułowanym 'Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji', normującym sytuacje, w których organ wyższego stopnia działa...

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./. Jednakże w odpowiedzi na skargę organ ten wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia...
uzasadniając podstawy wniosku o stwierdzenie nieważności swojej decyzji, organ orzekający II instancji nie ustosunkował się do treści art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974...

II SA 1119/82 - Wyrok NSA z 1982-10-07

od stwierdzenia nieważności. , Zgodnie z art. 207 par. 3 Kpa również Naczelny Sąd Administracyjny, w razie ustalenia, że zachodzi przynajmniej jedna przesłanka z art. 156 par. 1...
. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta i Gminy W. z dnia 26 października 1981 r., a także - zgodnie z art...

SA/Wr 313/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

podstawy do wydania decyzji administracyjnej, gdyż nie upoważnia on organu administracji do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę w razie przerwy w budowie...
ważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta K. z dnia...

SA/Kr 664/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-11-17

pkt 7 lub 8 Kpa/ nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności lub uchylenia tej decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny., 2. Zmiana sytuacji faktycznej...
do stwierdzenia nieważności lub uchylenia tej decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny., Zmiana sytuacji faktycznej lub prawnej, powstała po wydaniu ostatecznej decyzji...

I SA 843/82 - Wyrok NSA z 1982-10-20

wydania pozwolenia na budowę garażu i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Dzielnicy...
. 207 par. 1 i 3 Kpa, należało stwierdzić nieważność zaskarżonych decyzji. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 208 Kpa. ...

II SA 760/82 - Wyrok NSA z 1982-07-19

par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Gminy R., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Wojewody...
wydzierżawienia gruntów Marianowi Z. zastosował formę decyzji administracyjnej. , Wojewoda Ostrołęcki stwierdził nieważność tej decyzji z uwagi na fakt powołania...

I SA 719/82 - Wyrok NSA z 1982-10-04

to hipotezę art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co w powiązaniu z art. 207 par. 1 i 3 Kpa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji obu instancji, czyniąc...
Warszawy z dnia 31 marca 1982 r. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...

II SA 595/82 - Postanowienie NSA z 1982-06-01

, jeżeli właściwy organ administracji państwowej wszczął postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji albo wznowił postępowanie. , Fakt sprawy wynika...
. stwierdził, że 'w wypadku negatywnego rozpatrzenia podania chciałbym wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego'. , Z akt sprawy nie wynika, czy Główny Urząd Ceł...

SA/Kr 588/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-07

, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. , Przepis art. 145...
par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Gminy M.G. z dnia 20 października 1981 r., a także - zgodnie z art. 208...
1   Następne >   3