Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 1776/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-18

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o podatku od towarów i usług - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] czerwca 2000 r. Inspektor...
pełnomocnikowi strony postępowania podatkowego, a nie samej stronie jako podatnikowi zobowiązanemu do zapłaty podatku. W swoim piśmie strona zażądała stwierdzenia nieważności...

III SA 722/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-15

r. decyzja ta stała się ostateczna, gdyż podatnicy nie wnieśli od niej odwołania., Pismem z dnia 11 lipca 2000 roku G. i H. J. zażądali stwierdzenia nieważności decyzji...
Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 905 ze zm.). Z tego względu zdaniem podatników w ich sprawie wystąpiła przesłanka do stwierdzenia nieważności...

V SA 1863/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-12

[...] kwietnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji 2. zaskarżona decyzja nie podlega...
tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy. C. P. w dniu 10 grudnia 2002 r. złożył do Wojewody [...] wniosek o stwierdzenie nieważności...

SA/Sz 2819/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano, że jednolitym...

SA/Sz 2821/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...]r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano, że jednolitym dokumentem...

SA/Sz 2824/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano, że jednolitym...

SA/Sz 2817/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano...

SA/Sz 2823/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
terminu do jej wniesienia., Wskazano dalej w uzasadnieniu omawianej decyzji, że pismem z dnia [...] pełnomocnik importera złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

SA/Sz 2818/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji...

II SA/Łd 128/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-15

Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 1. stwierdza nieważność...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia [...] ., znak:[...] , w sprawie zatwierdzenia projektu nieruchomości położonej w S., przy ul. A, oznaczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100