Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 2164/92 - Wyrok NSA z 1994-01-12

1. Zasady określone w przepisach art. 61 par. 4 i art. 28 Kpa obowiązują również w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, o którym mowa w art. 157 Kpa., 2...
. Stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy...

III ARN 71/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie może być identyfikowane z naruszeniem podstawy prawnej decyzji., Dla stwierdzenia nieważności decyzji...
(...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

IV SAB 59/93 - Postanowienie NSA z 1994-03-29

Jana W. na niewydanie decyzji przez Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa - postanowił...
o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa., Od 1990 r. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu toczy się sprawa z wniosku Jana W. o stwierdzenie nieważności powołanych...

I SA 1143/93 - Wyrok NSA z 1994-12-20

Organ administracji nie może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji /art. 157 par. 3 Kpa/, uzasadniając odmowę brakiem podstaw...
prawnych do stwierdzenia nieważności. O tym, czy zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji, przewidziane w art. 156 par. 1 Kpa, organ może zadecydować dopiero...

III AZP 4/94 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

-Usługowo-Produkcyjnego 'P.' Spółka Cywilna w W. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 grudnia 1992 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
zawierającej odpowiedź na poniższe zagadnienie prawne, Czy dla stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ze względu...

I SA 2479/93 - Wyrok NSA z 1994-04-08

. stwierdza nieważność zaskarżonych sześciu decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...). W rozumieniu...
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1993 r. III AZP 11/93 organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej wojewody jest Minister-Szef Urzędu...

III SA 1489/93 - Wyrok NSA z 1994-01-31

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej w N.S. wymierzającej opłatę skarbową od umów komisu. M. A. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę...
na decyzję Ministra Finansów z dnia 31 marca 1993 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej w N.S. wymierzającą jej jako płatniczce niepobrane opłaty...

V SA 1260/94 - Wyrok NSA z 1994-11-17

22 grudnia 1993 r. Nr DO-IV-47/8/91/93 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - I. Uchylił zaskarżoną decyzję; II. Zasądził od Ministra Spraw Wewnętrznych na rzecz...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 27 lutego 1988 r. orzekającej o wymeldowaniu Wojciecha D. z lokalu Nr 2 przy ul. M. 5 w W., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda...

V SA 959/93 - Wyrok NSA z 1994-01-26

skargi Jarosława M. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1991 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu paszportów jego dzieciom...
. o paszportach /Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5/, odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu paszportu dzieciom skarżącego. W uzasadnieniu decyzji podano, że zarówno ojciec...

III ARN 15/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowego (...) na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła na skutek rewizji...
. (...) w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowego 'B.' na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z 31.I.1993 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   18