Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności oddala skargę Pismem z 5 stycznia. 2009r...
. Pani A. S. (Skarżąca) wystąpiła o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego z dnia [...] grudnia 2007r. wystawionego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

I SA/Kr 441/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

stwierdzenia nieważności powyższych decyzji ostatecznych. W rezultacie, w dniu 6 października 2008 r. wydał decyzje, którymi z urzędu stwierdził nieważność wcześniej...
z wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2008 r., poprzez stwierdzenie ich nieważności, w obrocie pozostały decyzje Dyrektora Urzędu...

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu...
[...] (sygn. [...]) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] nr [...] z dnia...

III SA/Wa 1894/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-01

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...] maja 2010 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Ol 883/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-04

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
26 lipca 2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek Spółki A z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia...

III SA/Po 775/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-15

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej określenia wysokości...
odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy...

II SA/Po 72/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2010r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności oddala skargi. /-/ J...
[...] 2002r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. z [...] 1998r...

II SA/Kr 900/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-20

marca 2011 r. nr SKO [...], SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją wydaną z upoważnienia Naczelnika Dzielnicy K...
stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji o przejęciu nieruchomości na własność państwa z dnia 18 lutego 1991r., skierowanym do Wojewody [...]., Samorządowego...

II SA/Wa 1301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki...
Społecznej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji:, 1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2008 r. znak...

V SA/Wa 2044/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] z [...] maja 2009r. oraz poprzedzającej ja decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
1   Następne >   +2   +5   +10   100