Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 543/90 - Wyrok NSA z 1990-08-09

Dopuszczalny jest wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych /art. 156 par. 1 Kpa/, w stosunku do których nastąpiło wznowienie postępowania /art. 145...
1990 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...

I SA 985/90 - Wyrok NSA z 1990-11-12

w sposób rażący, które by dawały w oparciu o przepis art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji organu stopnia wojewódzkiego, to decyzję Ministra...
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1990 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności należało uznać za prawidłową. ...

IV SA 224/90 - Wyrok NSA z 1990-05-28

Sanitarnego w O. , Od ostatecznej decyzji z dnia 22 czerwca 1987 r. wniesiony został sprzeciw Prokuratora Wojewódzkiego w W., który wnosił o stwierdzenie nieważności...
z dnia 27 września 1989 r. uchylił swoją decyzję z dnia 9 sierpnia 1989 r. o stwierdzeniu nieważności omawianych dwóch decyzji i przekazał sprawę organowi I instancji w celu...

III AZP 8/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

na takie monopolistyczne działania jednostki gospodarczej, które znajdują wyraz w postanowieniach umowy, narzucanych drugiej stronie. Stwierdzenie nieważności dotyczy...
monopolistycznym odeszła w szeregu elementów od poprzedniego modelu ingerencji administracyjnej, w szczególności rezygnując ze stwierdzenia nieważności umowy lub jej postanowień...

I SA 34/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w użytkowanie wieczyste działki budowlanej. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa decyzją z dnia 17...
i został sporządzony akt notarialny nr Rp A 772/1986 r. Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wystąpiła Lucyna Sz., która ubiega się o przydział wymienionej wyżej działki...

IV SA 1057/89 - Wyrok NSA z 1990-02-14

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 września 1989 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji zespołu budynków mieszkalnych...
w rozstrzygnięciu Ministra nie wskazano, która z wymienionych przesłanek wystąpiła w sprawie. Gdyby przyjąć, że w rozpoznawanej sprawie przyczyną stwierdzenia nieważności...

II SA 627/90 - Wyrok NSA z 1990-11-06

Stwierdzenie nieważności decyzji innej, niż się zamierzało, nie może być przedmiotem sprostowania w trybie art. 113 par. 1 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
zasadność skargi Zofii P. na decyzję Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 29 maja 1990 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów...

III SA 822/90 - Postanowienie NSA z 1990-09-17

postanawia skargę odrzucić. Złożony przez skarżącego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej spowodował wszczęcie przez Ministra Finansów postępowania...

II SA 740/90 - Wyrok NSA z 1990-12-03

jako rażącego naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie w tej części nieważności decyzji Naczelnika. , W odpowiedzi na skargę nawiązano do argumentacji przedstawionej...
administracyjnego. , W ocenie sądu dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności części decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa z powodu rażącego naruszenia prawa. W par. 5...

IV SAB 9/90 - Wyrok NSA z 1990-05-25

oraz zbadania sprawy co do występowania przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na adaptację strychu. Wyjaśnia...
, nie podjął natomiast żadnych działań w zakresie wznowienia postępowania bądź stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na adaptację. Na to zaniedbanie skarżąca zwracała...
1   Następne >   +2   5