Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 198/85 - Wyrok NSA z 1985-06-25

stwierdzenia nieważności przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję dyrektora Wydziału...
1984 r. Marian R. został zawiadomiony o wszczęciu postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu, a w dniu 22 października 1984 r. Dyrektor...

I SA 89/85 - Wyrok NSA z 1985-05-28

W postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru o stwierdzenie nieważności decyzji organ ma obowiązek rozpatrywać sprawę w granicach określonych w art. 156 par. 1 Kpa...
Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 listopada 1984 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy D. o przydziale...

II SA 1952/84 - Postanowienie NSA z 1985-04-17

decyzji z naruszeniem art. 156 Kpa albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. W rozumieniu art. 160...
wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 par. 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę...

III SA 397/84 - Wyrok NSA z 1985-03-11

z zasad ogólnych polskiego postępowania administracyjnego, dopuszcza uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych, a także wznowienie postępowania...
stwierdzenie nieważności decyzji, a także wznowienie postępowania może nastąpić tylko w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania administracyjnego i wykazaniu...

III SA 988/85 - Wyrok NSA z 1985-12-17

, że brak było podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji o zameldowaniu, gdyż taka nie została wydana. Formularz przyjęcia zameldowania nie może być uważany za decyzję...
administracyjną. Gdyby nawet przyjąć, iż sprawa została rozstrzygnięta w I instancji decyzją, organ nadzoru również nie miałby podstaw do stwierdzenia jej nieważności. W dniu...

III SAB 7/85 - Postanowienie NSA z 1985-08-15

administracji państwowej nie wydał decyzji., 2. Jeżeli organ administracji państwowej, który skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uznał za bezzasadną...
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 10 marca 1982 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 26 lutego 1951 r...

II SA 1585/84 - Wyrok NSA z 1985-01-15

stanowi rażące naruszenie zasad postępowania administracyjnego i jako takie - musiało spowodować stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji na mocy art. 207 par. 1 i 3...
. na decyzję Wojewody Siedleckiego z dnia 7 maja 1984 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i na podstawie art. 207 par. 3 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...

II SA 1885/84 - Wyrok NSA z 1985-04-30

do Naczelnego Sądu Administracyjnego Władysław U. wniósł o uchylenie decyzji Ministra oraz stwierdzenie nieważności decyzji organów I i II instancji, wydanych w postępowaniu...
stwierdził nieważność decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1983 r. nr GZU.pg.0430/6242-119/82 jak również decyzji Wojewody S-ckiego...

III ARN 4/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

, jest to zatem wada mająca charakter materialny., Przepis art. 156 par. 1 pkt 2 in fine Kpa wskazuje, że do stwierdzenia nieważności decyzji może prowadzić jedynie 'rażące...
zawarte w przedmiotowej decyzji było dotknięte rażącym naruszeniem prawa., Mylny jest pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że stwierdzone przezeń uchybienia przepisom...

III ARN 14/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 21 listopada 1984 r. SA/Gd 875/84, uchyla zaskarżony wyrok w zakresie dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   3