Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 218/92 - Wyrok NSA z 1992-06-15

1. Stwierdzenie przez organ naczelny /właściwego ministra/ nieważności decyzji organu, w stosunku do którego organem wyższego stopnia jest wojewoda, powoduje nieważność...
. Nr UA4/053/K/365/91 w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę, 1/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej stwierdzenia nieważności...

IV SA 111/92 - Wyrok NSA z 1992-05-05

Nie jest obligatoryjna rozprawa administracyjna w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu tylko dlatego, że postępowanie to dotyczy wywłaszczenia...
z dnia 22 listopada 1991 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...

III AZP 18/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-15

stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności lub o wznowienie postępowania /art. 199 par. 3 Kpa/ przed wniesieniem skargi...
administracyjnego jednocześnie wniosła do właściwego organu administracyjnego skargę do NSA /art. 196 par. 1 Kpa/ i wniosek o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności...

II SA 467/92 - Wyrok NSA z 1992-10-12

Do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji - aktu własności ziemi - organu stopnia podstawowego właściwy jest wojewoda w I instancji i minister w II...
w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi. Naczelnik Gminy w S. aktem własności ziemi nr RG.ON.0457/70/75 z dnia 29 września 1975 r. ustalił, że Maria R...

SA/Wr 22/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-01-15

jej sprzeczności z prawem. Pismo organu nadzoru, zawiadamiające o braku podstaw prawnych do ingerencji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy...
Wojewody W-kiego z dnia 2 października 1991 r. zawiadamiające o braku podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia 25 września 1991 r. Organizacje...

I SA 716/92 - Postanowienie NSA z 1992-07-16

administracji rządowej reprezentującemu Skarb Państwa przysługują prawa strony w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu zmierzającym do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej...
z naruszeniem właściwości rzeczowej. Organem właściwym do stwierdzenia w takich okolicznościach nieważności decyzji administracyjnej jest właściwe terytorialnie kolegium...

V SA 386/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Arkadiusza Ł. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 lutego 1992 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
tego nie pobiera się cła., W dniu 6 listopada 1991 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego...

III ARN 10/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-03-05

postępowania /art. 145 Kpa/ lub o stwierdzenie nieważności decyzji /art. 156 Kpa/ w postępowaniach wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zarządu Wojewódzkiego TPPR (...) na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia...

III ARN 49/91 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-02-20

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
1992 z. 1 poz. 3/ decyzje wydane w sprawach o wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności decyzji w postępowaniach wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia...

SA/Wr 228/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-27

Roczny termin do stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy /art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...
Sądu Administracyjnego skarga Wojewody W-kiego /datowana 12 lutego 1992 r./, zawierająca wniosek o stwierdzenie nieważności postanowień par. 2 i 3 ostatnio wymienionej...
1   Następne >   +2   +5   +10   17