Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 1934/00 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji, kontrolowanej uprzednio przez sąd administracyjny, będzie istniała wtedy, gdy podstawa stwierdzenia nieważności...
Budowlanego z dnia 8 lutego 2000 r., odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Z. z dnia 19 czerwca 1998 r., w przedmiocie...

IV SA 473/01 - Wyrok NSA z 2002-09-04

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jako nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji administracyjnej, wyprzedza postępowanie o wznowienie postępowania...
. Następstwem pozytywnego zakończenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji byłaby bowiem bezprzedmiotowość prowadzenia postępowania o wznowienie postępowania...

III SA 3171/00 - Wyrok NSA z 2002-08-27

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności, które zgodnie z art. 248 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
, kiedy strona wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji organu pierwszej instancji, mimo że była ona już przedmiotem ostatecznego rozpatrzenia przez organ drugiej instancji...

II SAB 74/02 - Wyrok NSA z 2002-10-09

to jednak, iż w stosunku do postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przed tą datą, wyłączona jest kontrola sądowa skoro postępowanie...
o stwierdzenie nieważności takiego orzeczenia jest nowym postępowaniem, a nie kontynuacją poprzedniego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

IV SA 410/00 - Wyrok NSA z 2002-01-28

sprawy ze skargi Alfreda G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu...
. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji (...) Prezydenta Miasta Cz. z dnia 5 lutego 1998 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Ewie i Markowi J...

IV SA 2928/01 - Wyrok NSA z 2002-07-04

w tym postępowaniu, może uzasadniać tylko żądanie wznowienia postępowania, nie może natomiast prowadzić do wszczęcia postępowania nieważnościowego i stwierdzenia nieważności decyzji...
. Bożena Sz.-B., żona Krzysztofa B. i współwłaścicielką nieruchomości, której dotyczy decyzja z dnia 26 września 1996 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności tej decyzji...

OPK 22/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z wniosku Daniela L., Zofii K., Krzysztofa K. oraz Waldemara K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika...
z naruszeniem prawa /wyłącznie w zakresie art. 158 par. 2 Kpa/?, II. Czy żądanie podjęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, zawierające informację o zamiarze...

III SA 3032/00 - Wyrok NSA z 2002-07-11

do stwierdzenia, że w sprawie niniejszej zachodzi przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa /art. 247 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...
na rozprawie sprawy ze skargi Piotra K. na decyzję Ministra Finansów z dnia 15 września 2000 r. (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o opłacie...

II SA/Ka 2651/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-30

. i Aliny K. o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z dnia 12 czerwca 1969 r., który w dniu 5 stycznia 1998 r. został przekazany Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa...
z dnia 25 maja 1998 r. oraz o stwierdzenie nieważności tegoż rozstrzygnięcia. W jego uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali na wadliwość tejże decyzji polegającą na jej wydaniu...

III SA 3630/00 - Wyrok NSA z 2002-11-12

1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, co oznacza, że minister finansów nie może badać...
Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2000 r. (...) w przedmiocie Odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatek od towarów i usług - skargi oddala. Zaskarżonymi decyzjami...
1   Następne >   +2   +5   +10   47