Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 286/97 - Wyrok NSA z 1997-11-17

Z art. 156 par. 2 Kpa można wnioskować, że dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności także decyzji ustnej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...
./ skargę Zygmunta P. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 13 stycznia 1997 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA 932/95 - Wyrok NSA z 1997-03-25

przez ten organ za podstawę do umorzenia na podstawie art. 105 Kpa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji, w uzasadnieniu zaś podał, że w budynku przy ul. B. nr 4 mieszka Jan Ch. z żoną i wnukiem. Jest on następcą prawnym byłego...

III RN 96/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-18

(...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o przejęciu drukarni na własność Skarbu Państwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości...
. (...), którą ten Minister odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia Nr 8 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 sierpnia 1949 r. o przejęciu w trybie ustawy z dnia 3...

III SA 1134/96 - Wyrok NSA z 1997-11-28

Rozstrzygający dla oceny, czy zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, jest stan prawa w dniu wydania tej decyzji...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Pismem z dnia 28 czerwca 1993 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

III SA 1698/96 - Wyrok NSA z 1997-10-22

Podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji nie stanowi - z reguły - naruszenie, i to nawet istotne, przepisów procedury administracyjnej z wyjątkiem bezzasadnego...
, nawet istotne, np. art. 10 par. 1 Kpa, mogą skutkować, gdy decyzja jest ostateczna, wznowieniem postępowania, a nie stwierdzeniem jej nieważności., W sytuacji gdy podatek...

IV SA 950/95 - Wyrok NSA z 1997-01-24

Brak jest podstawy prawnej do stwierdzenia przez organ naczelny nieważności zarówno orzeczenia organu I instancji jak i instancji odwoławczej., Orzeczenie organu...
I instancji powinno być rozpoznane w trybie postępowania odwoławczego, które otworzyło się po stwierdzeniu nieważności decyzji organu odwoławczego. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 1702/96 - Wyrok NSA z 1997-10-22

oddala skargę w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących określenia należnego podatku dochodowego za 1993 r. Naczelny Sąd Administracyjny podziela...
stanowisko organów podatkowych, iż brak było podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności kwestionowanych przez skarżących decyzji Urzędu Skarbowego w S., Po pierwsze...

IV SA 1715/95 - Wyrok NSA z 1997-06-20

właścicieli nieruchomości o stwierdzenie nieważności powyższego orzeczenia Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa decyzją z dnia [...] stwierdził, na podstawie art. 157...
stwierdzenie nieważności orzeczenia z dnia [...] r. znak: [...] Prezydium Rady Narodowej w m.st.Warszawie, bowiem zaistniały już nieodwracalne skutki prawne., W tej sytuacji...

V SA 2126/95 - Wyrok NSA z 1997-04-23

Ceł z dnia 31 sierpnia 1995 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji celnych i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
21 czerwca 1994 r. wystąpiła do Prezesa Głównego Urzędu Ceł o stwierdzenie nieważności kilku decyzji celnych Dyrektora Urzędu Celnego w P., w tym decyzji zawartej...

III RN 21/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-05-07

do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosząc o stwierdzenie jej nieważności., W uzasadnieniu skargi Wojewoda S. podniósł, iż przywołany w przedmiotowej uchwale zapis...
, ponieważ upłynął termin wskazany w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym. Wobec tego wnosił o stwierdzenie jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   22