Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, przewidujących przypadki uchylania, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, istnieje jednolity sposób postępowania w przypadku każdego wzruszenia...
którego uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie...

I SA 400/83 - Wyrok NSA z 1983-07-20

Morskiej z dnia 24 stycznia 1983 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o unieważnieniu książeczki żeglarskiej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa...
o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej decyzji, podnosząc, że wydanie mu książeczki żeglarskiej było poprzedzone wydaniem decyzji przez właściwy organ Ministerstwa Spraw...

II SA 2024/82 - Postanowienie NSA z 1983-02-25

. Zjednoczenia Budownictwa z dnia 8 stycznia 1981 r. w przedmiocie przekazania mienia. Przedsiębiorstwo Budowlane w W. wniosło o stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 1/81...
Administracyjnego o stwierdzenie nieważności zarządzenia Naczelnego Dyrektora K. Zjednoczenia Budownictwa. Po wymianie korespondencji pomiędzy ministerstwem a skarżącym...

I SA 178/83 - Wyrok NSA z 1983-06-30

. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Naczelnika Miasta i Gminy w G. M. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił...
nie upoważniają organów administracji państwowej do orzekania w tych wypadkach w drodze decyzji, co wykazuje, że stwierdzenie nieważności decyzji, objętych decyzją Ministra...

I SA 1327/82 - Wyrok NSA z 1983-01-28

do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Rozpatrzenie odwołania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przez zastępcę dyrektora...

I SA 217/83 - Wyrok NSA z 1983-06-10

prawnej. Wydanie zaś decyzji bez podstawy prawnej powoduje konieczność stwierdzenia nieważności decyzji /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. , Skoro więc art. 57 ust. 1 ustawy z dnia...
o opróżnieniu lokalu przez osoby zajmujące go samowolnie, w razie wydania takiej decyzji należy stwierdzić jej nieważność. Naczelny Sąd Administracyjny uznał ze względów formalnych...

SA/Wr 191/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-05-05

lub stwierdzenie nieważności. , Organy orzekające w niniejszej sprawie trafnie powołały jako podstawę materialnoprawną swoich rozstrzygnięć art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia...
sprawy. Nie zachodzą więc przesłanki uchylenia bądź stwierdzenia nieważności tych decyzji. , Stosownie zatem do dyspozycji art. 207 par. 5 Kpa skargę należało oddalić...

II SA 1090/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 kwietnia 1983 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uprawniającej do sprowadzania z zagranicy kompletnych samochodów...
/., Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, decyzją nr BPP.III.056-Pch-45/83 z dnia 22 kwietnia 1983 r. wydaną na podstawie art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa, stwierdził nieważność...

II SA 933-935/83 - Wyrok NSA z 1983-10-05

decyzja organu odwoławczego w przedmiocie wyłączenia z karty podatkowej była dotknięta wadą nieważności /art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa/, przeto skutki stwierdzenia...
opłacających podatki w formie karty podatkowej oraz wymiaru podatków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność...

II SA 12/83 - Wyrok NSA z 1983-04-19

, jest decyzją ostateczną i uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności takiej decyzji oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych...
na podstawie art. 154 lub 155 Kpa, jak również do stwierdzenia nieważności decyzji /art. 156 i nast. Kpa/. Brak też było podstaw do stwierdzenia jej wygaśnięcia...
1   Następne >   +2   5