Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 1882/99 - Wyrok NSA z 2001-11-19

Oddalenie skargi przez sąd administracyjny nie zawsze musi powodować niemożność stwierdzenia nieważności decyzji. Prowadzenie takiego postępowania będzie w szczególności...
dopuszczalne, gdy skarga zostanie oddalona wobec braku legitymacji materialnoprawnej skarżącego, a wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności zgłosi...

II SA/Gd 2188/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-28

Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji może być skierowana do podmiotu, który był uprawniony do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, podjętą na skutek żądania podmiotu, który nie jest stroną...

II SA/Kr 431/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-11-19

1. Przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji /art. 157 par. 1 Kpa/ może być wyłącznie to, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z przesłanek nieważności...
decyzji wymienionych w art. 156 par. 1 Kpa. Rozstrzygnięcie decyzji kończącej takie postępowanie może polegać na stwierdzeniu nieważności decyzji, odmowie stwierdzenia...

III SA 14/00 - Wyrok NSA z 2001-03-07

Zgodnie z art. 248 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji...
, że przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Haliny I.-T...

III SA 3308/99 - Wyrok NSA z 2001-01-16

Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego po upływie wskazanego terminu rocznego. Zasadnie zatem i zgodnie z prawem organy...
obu instancji orzekły o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Tadeusza...

SAB/Sz 130/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-29

odwoławcze, to okoliczność ta nie oznacza, że ten ostatni organ stał się organem właściwym też do rozstrzygania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
decyzje wojewody w tym zakresie pozostają nadal w obrocie prawnym i ich usunięcie z tego obrotu w drodze stwierdzenia ich nieważności może być dokonane przez organ wyższego...

IV SA 449/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

Tak przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wykluczają możliwości stwierdzenia nieważności części...
decyzji lub gdy stwierdzenie nieważności dotyczy tylko niektórych stron uczestniczących w postępowaniu, a nie ma zastosowania do pozostałych. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 390/00 - Wyrok NSA z 2001-03-28

1. Instytucja stwierdzenia nieważności stanowi odstępstwo od zasady stabilności prawomocnych orzeczeń., Postępowanie w tym trybie jest samodzielnym postępowaniem...
panu Grzegorzowi R. stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Izby Skarbowej w K. z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego...

III SA 228/00 - Wyrok NSA z 2001-03-14

Zgodnie z art. 249 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji...
(...) Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę. Andrzej G. w dniu 21.07.1999 r. złożył wniosek do Izby Skarbowej w R. o stwierdzenie...

III SA 907/00 - Wyrok NSA z 2001-06-07

W przypadku wniosku o stwierdzenie nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa strona winna wykazać, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...
. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej OZ w L. o odmowie zwrotu nadpłaty podatku - oddala skargę. Decyzją z dnia 15 maja 1996 r. (...) Urząd Skarbowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   47