Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 28/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

w Krakowie z dnia 25 października 2018 r., znak: SKO.GN/4160/74/2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia 5 grudnia 2005 r., Pismem z 11 stycznia 2018 r. 'O.' wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z 19 kwietnia 2006...

II SA/Ke 195/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

w Busku-Zdroju na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2019r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
listopada 2018r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wyjaśnił, że powyższy sprzeciw należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

I OSK 2112/18 - Wyrok NSA z 2019-07-31

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I OSK 706/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg granicy nieruchomości., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Wydziału...

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wr 1130/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-16

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji określającej przybliżoną kwotę podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości; II. zasądza...
DIAS z [...] czerwca 2018 r. nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego...

II OSK 1117/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
') nr [...] z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, uchylił...

III SA/Wa 2335/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
. odmawiającą J. P. (dalej: 'Skarżący) wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. (dalej: 'NUS') z [...] lipca 2017 r...

II SA/Ke 197/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z [...], zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ś. nr działki...

I SA/Gd 796/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-17

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 26 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres...
po upływie przewidzianego prawem terminu., Pismem z dnia 26.02.2018 r. pełnomocnik Spółki złożył, w trybie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji, wniosek o stwierdzenie nieważności ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100