Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1779/83 - Wyrok NSA z 1984-02-09

1. Artykuł 177 Kpa, określający termin, po którego upływie żądanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie podatkowe...
nie podlega rozpatrzeniu, dotyczy działania organu na wniosek strony, a nie działania z urzędu., 2. Artykuł 177 Kpa, nie stanowi przeszkody do stwierdzenia nieważności...

II SA 688-693/84 - Wyrok NSA z 1984-08-17

Błędne zacytowanie w decyzji podstawy prawnej, nie uzasadnia jeszcze ani stwierdzenia nieważności tejże decyzji ani nawet jej uchylenia jeśli odpowiada ona prawu tzn...
administracyjne gmin jeszcze nie znały skoro Monitor Polski datowany jest w dniu 5 października 1982 r., Jednakże stwierdzenie nieważności decyzji, a nawet uchylenie ostatecznej...

II SA 1952/83 - Wyrok NSA z 1984-01-30

Administracyjny uznał zasadność skargi Edwarda D. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1983 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z dnia 16 września 1982 r., a w konsekwencji - do stwierdzenia nieważności decyzji organu miejsko-gminnego. , Uznając pismo...

III SA 671/84 - Wyrok NSA z 1984-10-25

. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Gabrieli S. na decyzję Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1984 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
sprzedaży napojów zawierających więcej niż 18 procent alkoholu. Tak więc decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzenie jej nieważności było zasadne...

SA/Wr 412/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-08-10

. natomiast podniosła zarzut rei iudicatae i domagała się stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji z mocy art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa., Po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu...
i na tej podstawie domagała się 'uchylenia w całości zaskarżonej decyzji i stwierdzenia nieważności decyzji nr 1/84 zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy w S.', W odpowiedzi...

III ARN 11/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

leśnych przeznaczonych na cele nieleśne., Stwierdzenie nieważności tej decyzji bez wzruszenia decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji z przeznaczeniem ich na cele...

II SA 1678/83 - Wyrok NSA z 1984-02-22

postępowania w myśl art. 208 Kpa. , Wobec stwierdzenia nieważności decyzji nie zachodzi potrzeba ustosunkowania się do zarzutów skargi dotyczących prawidłowości...
Trybunalskim z dnia 27 lipca 1983 r. w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...

SA/Wr 309/84 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1984-07-11

stwierdzenia jej nieważności. , Zgodnie z art. 104 Kpa, aktem rozstrzygającym sprawę co do istoty w całości lub części albo w inny sposób kończącym ją w danej instancji...
w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Gminy w M. wydane zostały w postępowaniu prowadzonym w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji ostatecznej tego ostatniego organu...

I SA 370/84 - Wyrok NSA z 1984-09-18

ten w postępowaniu odwoławczym nie mógł stwierdzić nieważności decyzji organu I instancji, gdyż art. 138 Kpa takiej możliwości nie przewiduje. Stwierdzenie nieważności...
decyzję i stwierdził jej nieważność, podając w uzasadnieniu, że sformułowany w zaskarżonej decyzji obowiązek przeprowadzenia pomiarów nie znajduje potwierdzenia...

II SA 1299/84 - Postanowienie NSA z 1984-12-27

. w przedmiocie stwierdzenia nieważności stanowiska Wojewody Sieradzkiego o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele letniskowe. Po rozpatrzeniu wniosku...
w powyższej zgodzie cechy decyzji zezwalającej na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej spornych gruntów - wniósł o stwierdzenie jej nieważności...
1   Następne >   +2   4