Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

1. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu...
do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z wniosków Stanisława P. :, 1/ o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Warszawa-(...) z dnia 19 (...) 1982 r., którą...

I SA 1838/97 - Wyrok NSA z 1998-03-31

jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w części dotkniętej wadą. Dotyczyć to może jednak tylko takiej sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie decyzji składa...
z wad określonych w art. 156 par. 1 Kpa, a postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się nie tylko na wniosek strony, ale również z urzędu /art. 157...

IV SA 1438/96 - Wyrok NSA z 1998-04-02

postępowania, skutkuje wydaniem orzeczenia o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, nie zaś odmową wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia...
. uchyla decyzję naczelnego organu administracji państwowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu...

OPS 6/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-02-23

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o przejęciu nieruchomości na własność państwa w części, która nie obejmuje zbytych przez Skarb...
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 listopada 1995 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności oraz stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji orzekających...

I SA 2213/97 - Postanowienie NSA z 1998-11-25

w art. 127 par. 3 Kpa. postanawia odrzucić skargę w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody K. orzekającej...
, odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji. Wojewody K. Organ stwierdził, iż podnoszony we wniosku brak udziału strony uzasadnia...

III RN 83/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-09-03

Właściwość rzeczowa organu administracyjnego do stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej należy oceniać według przepisów prawa materialnego, obowiązujących...
w dacie wydania decyzji będącej przedmiotem postępowania w sprawie o stwierdzenie jej nieważności. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewódzkiego Zarządu...

I SA/Wr 1542/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie podatkowe/ w ciągu roku od doręczenia tej decyzji., Złożenie żądania...
też - w opinii odwołującej się Spółki - zakwalifikowano pismo strony z dnia 2 stycznia 1997 r., gdyż powinno ono być potraktowane jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA 336/98 - Wyrok NSA z 1998-10-06

Ministrów z dnia 6 września 1996 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody z dnia 9 kwietnia 1991 r. stwierdzającej...
poz. 191 ze zm./ stwierdził nabycie przez Gminę K., z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości opisanej w tej decyzji. Wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej...

IV SA 1167/96 - Wyrok NSA z 1998-05-27

w postępowaniu nadzorczym organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji, zaś organ odwoławczy utrzymał w mocy tą decyzję...
stwierdził, iż orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji jest w niniejszej sprawie wadliwe, bowiem stosownie...

IV SAB 145/97 - Postanowienie NSA z 1998-06-26

skargę strony na bezczynność wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę określonej inwestycji. Strona skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu...
Administracyjnego skargę na bezczynność 'organów administracji' podnosząc, iż wystąpiła do wojewody (...) o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany...
1   Następne >   +2   +5   +10   33